ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 30,000 บาท
คุณสมบัติดังนี้
1. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ความประพฤติดี
4. มีความเป็นผู้นำ
5. ไม่เป็นผู้ซึ่่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด
8. เป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปี 2

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2560 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใดๆ
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความเป็นผู้นำสูงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี

นิสิตที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
โดยคุณสมบัติดังนี้
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 3.0 ขึ้นไป
3. ความประพฤติดี
4. ศึกษาอยู่ชั้น ปี 2 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง


ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560