ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน
2. ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
4. มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นปี 1 ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
5. นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต้องร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนใดๆ จากแหล่งอื่น

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต 2560

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560