โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ R2R บทบาทสำคัญต่อการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร พร้อมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การสร้างโจทย์วิจัยจากงานประจำ การวิเคราะห์ปัญหา ในงานประจำและพัฒนาเป็นหัวข้อการวิจัย รวมทั้งการวางกรอบแนวคิดการวิจัย R2R วิธีการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนางานประจำ สู่งานวิจัยพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้แทนจากบริษัท IBM ได้เข้าหารือและร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านไอที กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผู้แทนจากบริษัท IBM ได้เข้าหารือและร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านไอที กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสน และเก็บขยะบริเวณรอบชายหาด

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสน และเก็บขยะบริเวณรอบชายหาด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการ จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมเชิปฏิบัติการเทคนิคการสร้าง วิเคราะห์ และประเมินข้อสอบ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิปฏิบัติการเทคนิคการสร้าง วิเคราะห์ และประเมินข้อสอบ ณ ห้อง 6T04 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้าง วิเคราะห์ และประเมินข้อสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณาจารย์ภายใน และวิทยากรในการสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โครงการ SAR FESTIVAL 2018

เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการ SAR FESTIVAL 2018 เพื่อให้แต่ละหลักสูตรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN QA และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ทักษาะความรู้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ขยายตัวออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และกิจกรรม “BUU TechTalk 2018″

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรมคือ ๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี้ยง การบรรยายพิเศษโดยวิทยากร ดร.กฤษฎา มามาตร และ ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาหัวข้อวิจัยตามความต้องการของแหล่งทุน (สกว.)” ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การบรรยายพิเศษและตอบข้อสงสัย โดย Prof.Dr-Ing.Reihard Langmann จาก Duesseldorf University of Applied Sciences (DUAS), ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในหัวข้อ ระบบอัติโนมัติ Automation 4.0 และ industry 4.0 กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก…

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ณ ห้องบรรยาย 5T05 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดย ดร.นทษร สุขสารอมรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทบุคลิกดี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษา ในด้านบุคลิกภาพ ความคิด การปฏิบัติตน การรู้จักกาลเทศะ สามารถนำไปแก้ไข ปรับเปลี่ยนพัฒนา บุคลิกภาพของตนเองได้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายหลักสูตร” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยคณาจารย์พร้อมทั้งนิสิตได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กับหลักสูตรวิศกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักงานจัดการศึกษาจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ใช้ทั้งความอดทน เพียรพยายาม ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษาตลอดหลักสูตรในรั้วเทาทองจนสำเร็จการศึกษา โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๙๕ คน