โครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival) ณ ห้อง IF-6T05 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต/นักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานวิชาการและงานกิจการนิสิตจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ นิสิตมีความพร้อมในการเรียน การปรับพี้นฐานการเรียน เป้าหมายการเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยในการสื่อสาร รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด โดยมีคุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลง ณ ห้อง IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างกลไกในการสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มความสามารถในการผลิตบัณฑิตทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศ และสร้างบรรยากาศให้นิสิตได้มีประสบการณ์ทำงานจริงในระหว่างเรียน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

พิธีมอบโล่เกียรติคุณจาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง ๒๐๑ หอประชุม ธำรง บัวศรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณจาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างดียิ่ง

โครงการ “สัมมนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “สัมมนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” ณ สัตหีบนาวีโฮเทล กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รู้จักหลักการทำงานเป็นทีม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำกิจกรรมของนิสิต พร้อมทั้งกำหนดบาทบาทหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระบบแบบแผน