ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง หัวข้อ “การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU (ESP-8266) บน Platform  การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย NETPIE และการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน LINE Bot” ในวันที่  ๑๓ – ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ  ห้อง IF-3C01  ชั้น ๓  อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบ