ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 ทุน ทุนละ 3,000 บาท สำเนาประกาศการให้ทุนกิจกรรม2560

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 ทุน ทุนละ 9,000 บาท สำเนาประกาศการให้ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 2560

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท สำเนาประกาศการให้ทุนผลการเรียนดีเด่น 2560

 

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำหลักฐานบัตรประจำตัวนิสิต (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ มาแสดงตนที่สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่รายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศจะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศปีการศึกษา 2560
1. ทุนกิจกรรม จำนวน 15 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  สำเนาประกาศรับสมุครทุนกิจกรรม2560
2. ทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท สำเนาประกาศรับสมัครทุนผลการเรียน2560
3. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 9,000 บาท  สำเนาประกาศรับสมัครทุนขาดแคลนทุนทรัพย์2560

กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานจัดการศึกษา อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตึกใหม่ ชั้น 2 ติดต่อคุณกรสหนันท์ (พี่เก่ง) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน
2. ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
4. มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นปี 1 ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
5. นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต้องร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนใดๆ จากแหล่งอื่น

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต 2560

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 30,000 บาท
คุณสมบัติดังนี้
1. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ความประพฤติดี
4. มีความเป็นผู้นำ
5. ไม่เป็นผู้ซึ่่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด
8. เป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปี 2

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2560 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใดๆ
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความเป็นผู้นำสูงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี

นิสิตที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
โดยคุณสมบัติดังนี้
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 3.0 ขึ้นไป
3. ความประพฤติดี
4. ศึกษาอยู่ชั้น ปี 2 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง


ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ทุนละ 10,000 บาท โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้

1. อยู่ในชั้นปี 2 และปี 3 ในปีการศึกษา 2560

2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ความประพฤติเรียบร้อย

4. ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ รับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่

 

โดยกำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 (ภายในวันและเวลาราชการ) ที่พี่เก่ง ชั้น 4 ห้อง 415

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/864
กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 (ภายในวันและเวลาราชการ) ที่พี่เก่ง สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 4 ห้อง 415


ประกาศ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนิสิตเข้าพักหอภายในมหาวิทยาลัย)

!! ประกาศด่วนที่สุด เลขห้องพักหอใน!! ห้องพักสำหรับเข้าพัก ระหว่าง 18-28 กรกฎาคม 2559 (รวม 11 คืน) *** ก่อนขนของเข้าหอพัก ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.      มารวมตัวกันที่ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 2 เผื่อมาเช็คชื่อและรับกุญแจห้องทุกคน *** ค่าใช้จ่าย (ผู้ที่ได้จองหอในไว้แล้ว) ค่าหอพัก 11 คืน ห้องพัดลม รวม 550 บาท ค่าหอพัก 11 คืน ห้องแอร์ รวม 2,200 บาท ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท ค่าใช้จ่าย (ผู้ที่ไม่ได้จองหอใน) ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท จ่ายเงินทั้งหมดในเช้าวันพุธที่ 19…

ประกาศ กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานวันที่ 18-26 กรกฎาคม 2560

***ประกาศ กำหนดการโครงการปรับพื้นฐานวันที่ 18-26 (หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันที่27-28) *** 1.) ขอให้นิสิตที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพร้อมกันนี้  ดาวน์โหลด >> จดหมายยินยอม จากผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบเรียบร้อยแล้วนำมาส่ง วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 พร้อมชำระเงินในส่วนของตนเอง 2.) เรื่อง การแต่งกาย – ชุดไปรเวทสุภาพ – เสื้อโปโลสีสุภาพ คอกลมสีุภาพ ห้ามสวมใส่เสื้อคอวี คอกว้าง เสื้อรัดรูป และเสื้อที่บางจนเกินไป – กางเกงขายาวเรียบร้อย สามารถใส่กางเกงยีนส์ได้แต่ห้ามขาดและขาเดฟ – สวมใส่รองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าหุ้มส้น เท่านั้น 3.) สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันปรับพื้นฐานแต่ละวัน – สมุดจด 1 เล่ม – เครื่องเขียน 4.) นิสิตที่เข้าพักหอภายในมหาวิทยาลัย จะต้องเข้าหอในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.…