คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ตำแหน่ง 1158-2557 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  หรือ วิศวกรรมระบบ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการและวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดประกาศ  ใบสมัคร เลขที่ตำแหน่ง 1195-2558 วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมระบบ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการและวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ International Standard Classification…

ประกาศให้ทุนการศึกษานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ทุนกิจกรรม                              จำนวน  15 ทุน          ทุนละ 3,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์             จำนวน  12 ทุน          ทุนละ 9,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนผลการเรียนดีเด่น          …

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตราสังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือคณะวิทยาการสารสนเทศที่ ศธ ๖๖๑๔.๑/๕๓๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่อง อนุมัติดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดประกาศ  ใบสมัคร

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกนิสิตได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

****ให้นิสิตลงทะเบียนรับทุนการศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี ๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ และ Informatics Night ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ลานพลาซ่า หอประชุมธำรง บัวศรี ***

  1. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
  2. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
  3. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
  4. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1158-2557

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 082/2558 ลงวันที่ 14  ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่อัตรา 1158-2557 สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้   ตำแหน่ง   อาจารย์   เลขที่ตำแหน่ง 1158-2557                              ลำดับที่ 1  นางสาวอนุสรา        หิรัญวนากุล                              ลำดับที่ 2   นายกานต์             เจริญจิตร   ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ลำดับที่ 1  มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย…

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 1157-2557

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 002/2559 ลงวันที่ 15  มกราคม พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่อัตรา 1157-2557 สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (25) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้   ตำแหน่ง   อาจารย์   เลขที่ตำแหน่ง 1157-2557                              นางสาวปัทมา   เจริญพร   ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ได้ที่กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่…

เลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกบุคคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา ๑๑๕๘-๒๕๕๗ และ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่อัตรา ๑๑๕๗-๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการมีภารกิจด่วน ไม่สามารถ ทำหน้าที่ คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้ตามกำหนดเดิม ดังนั้นคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จากเดิม เป็นวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รายละเอียดประกาศ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา  สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน     จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ ๑. ตำแหน่ง อาจารย์      เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๕๘-๒๕๕๗ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก) ๑. ว่าที่ ร.ต.เสฎฐนันท์ ทองสุวรรณ ๒. นางสาวศศิวิมล ฮงมา ๓. นางสาวอนุสรา หิรัญวนากุล ๔. นายพุทธิพัฒน์ พิ่งเพียร ๕. นายกานต์   เจริญจิตร…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๐๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคมพ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา เลขที่อัตรา ๑๑๕๗-๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน     จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ดังนี้ ตำแหน่ง อาจารย์           เลขที่ตำแหน่ง ๑๑๕๗-๒๕๕๗ ๑. นางสาวปัทมา เจริญพร ๒. นางปรารถนา แสงศรี ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา…

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน ๔ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จำนวน ๔ ทุน คุณสมบัติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับผลภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ หลักฐานพร้อมใบสมัคร  ใบแจ้งผลการศึกษาในปีการศึกษา (๑/๒๕๕๘ และ๒/๒๕๕๘)  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนิสิต ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เขียนด้วยลายมือตนเอง จำนวน…