ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน”

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพ Infographic ในโครงการวิธีการนำเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ สงกรานต์บางแสน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน  สงกรานต์นี้…ที่บางแสน ผลงานของ นางสาวสุทธิชา  ปัญญาเกิด สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน  เย็นฉ่ำหัวใจ ที่วันไหลบางแสน ผลงานของ นายธนา  มักเชียว สถาบัน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน  มหาสงกรานต์ เบิกบาน ชื่นใจ ผลงานของ นายรัฐพล  ยิ่งรุ่งโรจน์ สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน Songkran Bangsaen ผลงานของ นายอภิศักดิ์  เป็กธนู และนางสาวเบญจพร  บุษยากร สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย…

depa เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับทุน

ประชาสัมพันธ์ : depa เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับทุน สำหรับ Conceptual Plan จำนวน 400 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท , depa Digital Startup Fund มูลค่าทุนละ 1 ล้านบาท และ depa Investment for Growth มูลค่าทุนละ 5 ล้านบาท
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th

ประชาสัมพันธ์การแข่งออกแบบโลโก้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศจัดการประกวด โครงการการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการศึกษา โดยมีการประกวดการออกแบบภาพสัญลักษณ์ (Logo) ที่สะท้อนแนวคิด และความเป็นตัวตนของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมดิจิทัลและ ประเทศไทย ๔.๐ มากข้ึน

รายละเอียดการประกวดคลิกที่นี่

โดยมีรางวัลชนะเลิศ ๔,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

*** ประกาศผล วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ https://www.informatics.buu.ac.th ***

สอบถามรายละเอียดโครงการประกวดได้ที่

สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถานที่ติดต่อ : อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๓๐๙๖

E-Mail:prajaks@go.buu.ac.th

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ         

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ วิศวกรรมระบบ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการและวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร คณะวิทยาการสารสนเทศ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 103061 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ลิ้ง คลิกเลย

infographic 

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ดำเนินธุรกิจ System Integrator มีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ  นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 7” ขึ้น ( Code Your Dreams) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา

การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in the Next Decade”

วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Advanced Virtual and Intelligent Computing ในสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in…

โครงการ “การส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry” ในหลักสูตร MTA : Cloud Fundamental

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry” ในหลักสูตร MTA : Cloud Fundamental ณ ห้อง SD413 และ SD417 อาคารสิรินธร โดยมีวิทยากรบรรยายคือ อ.วิรัตน์ พุทธาพร และ อ.มนตรี กลิ่นอ่อน มาฝึกอบรม ทดสอบ พัฒนาทักษะให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรให้มีความชำนาญทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และช่วยผลักดัน สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการจัดพิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The National Software Contest : NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยมี ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจรารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดี เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนแก่นิสิต นักเรียน ที่ส่งข้อเสนอพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เน้นโครงการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยข้อเสนอและผลงานได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลงานโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศต่อไป