โครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival) ณ ห้อง IF-6T05 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต/นักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานวิชาการและงานกิจการนิสิตจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ นิสิตมีความพร้อมในการเรียน การปรับพี้นฐานการเรียน เป้าหมายการเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยในการสื่อสาร รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

พิธีมอบโล่เกียรติคุณจาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง ๒๐๑ หอประชุม ธำรง บัวศรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณจาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างดียิ่ง

โครงการ “สัมมนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “สัมมนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” ณ สัตหีบนาวีโฮเทล กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รู้จักหลักการทำงานเป็นทีม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำกิจกรรมของนิสิต พร้อมทั้งกำหนดบาทบาทหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเพื่อให้การดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นระบบแบบแผน

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสน และเก็บขยะบริเวณรอบชายหาด

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสน และเก็บขยะบริเวณรอบชายหาด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการ จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

โครงการ SAR FESTIVAL 2018

เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการ SAR FESTIVAL 2018 เพื่อให้แต่ละหลักสูตรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN QA และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ทักษาะความรู้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ขยายตัวออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และกิจกรรม “BUU TechTalk 2018″

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรมคือ ๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี้ยง การบรรยายพิเศษโดยวิทยากร ดร.กฤษฎา มามาตร และ ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาหัวข้อวิจัยตามความต้องการของแหล่งทุน (สกว.)” ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การบรรยายพิเศษและตอบข้อสงสัย โดย Prof.Dr-Ing.Reihard Langmann จาก Duesseldorf University of Applied Sciences (DUAS), ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในหัวข้อ ระบบอัติโนมัติ Automation 4.0 และ industry 4.0 กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก…

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ณ ห้องบรรยาย 5T05 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดย ดร.นทษร สุขสารอมรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทบุคลิกดี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษา ในด้านบุคลิกภาพ ความคิด การปฏิบัติตน การรู้จักกาลเทศะ สามารถนำไปแก้ไข ปรับเปลี่ยนพัฒนา บุคลิกภาพของตนเองได้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการ “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายหลักสูตร” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยคณาจารย์พร้อมทั้งนิสิตได้มีโอกาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กับหลักสูตรวิศกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สถาบันการศึกษา สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักงานจัดการศึกษาจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดี และสร้างขวัญกำลังใจแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ใช้ทั้งความอดทน เพียรพยายาม ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษาตลอดหลักสูตรในรั้วเทาทองจนสำเร็จการศึกษา โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๙๕ คน