กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ClickNext with Us Camp 2017

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ (ClickNext with Us Camp 2017) มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต เวลา 8:00 น.-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท การเตรียมพร้อมสู่การเข้าทำงาน รวมถึงตำแหน่งงานและการจัดสอบนิสิต

โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมสวดมนต์พร้อมเพรียงกัน เวลา 16.00 น. ณ ห้อง SD-506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG จำกัด เวลา 13:00 น.-16:00 น. ณ ห้องเรียน MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากบริษัท CDG ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท รวมถึงตำแหน่งง านและการจัดสอบนิสิต

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคารสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038103061 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “Introduction to TQA”

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “Introduction to TQA” ณ ห้อง SD318 อาคารสิรินธร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์สมชาย ยงศิริ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรรยาย เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการบริหารจัดการภายในและตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย การสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ทั้งในระดับภาพรวมจนถึงระดับข้อกำหนดต่างๆ ก่อนที่คณะวิทยาการสารสนเทศจะก้าวเข้าสู่ TQA ทั้งระบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการวสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา 2560

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานเกียรติภูมิแห่งบูรพา 2560 เวลา 16.30 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมงาน ลงทะเบียนและมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย ที่จะพ้นจากการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีอายุครบในการทำงาน ในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมแสดงดนตรี พบปะสังสรรค์ แสดงความรู้สึก และรับประทานอาหารร่วมกัน

โครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Deep Learning”

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Deep Learning” ณ ห้อง MIT ทางไกล ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช โดยมีวิทยากรบบรยายคือ ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต จาก NECTEC วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ Deep Learning และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางงานวิจัยและในการดำเนินชีวิตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

ประกาศ โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 (สำหรับนิสิตเข้าพักหอภายในมหาวิทยาลัย)

!! ประกาศด่วนที่สุด เลขห้องพักหอใน!! ห้องพักสำหรับเข้าพัก ระหว่าง 18-28 กรกฎาคม 2559 (รวม 11 คืน) *** ก่อนขนของเข้าหอพัก ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.      มารวมตัวกันที่ ศูนย์กิจกรรมนิสิต 2 เผื่อมาเช็คชื่อและรับกุญแจห้องทุกคน *** ค่าใช้จ่าย (ผู้ที่ได้จองหอในไว้แล้ว) ค่าหอพัก 11 คืน ห้องพัดลม รวม 550 บาท ค่าหอพัก 11 คืน ห้องแอร์ รวม 2,200 บาท ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท ค่าใช้จ่าย (ผู้ที่ไม่ได้จองหอใน) ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,000 บาท จ่ายเงินทั้งหมดในเช้าวันพุธที่ 19…