โครงการ “การส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry” ในหลักสูตร MTA : Cloud Fundamental

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry” ในหลักสูตร MTA : Cloud Fundamental ณ ห้อง SD413 และ SD417 อาคารสิรินธร โดยมีวิทยากรบรรยายคือ อ.วิรัตน์ พุทธาพร และ อ.มนตรี กลิ่นอ่อน มาฝึกอบรม ทดสอบ พัฒนาทักษะให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรให้มีความชำนาญทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และช่วยผลักดัน สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการจัดพิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The National Software Contest : NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยมี ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจรารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดี เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนแก่นิสิต นักเรียน ที่ส่งข้อเสนอพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เน้นโครงการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยข้อเสนอและผลงานได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลงานโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศต่อไป

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ ห้อง MIT ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวิทยากรคือ ดร.จิตติมา ศังขมณี ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ของสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาบรรยาย ฝึกปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับนิสิตในสาขาวิชา หัวข้อ “การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ โดยใช้เทคนิคสกัม ” วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ สร้างเป้าหมายวิชาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป้าหมายในการเรียน

การอบรมในโครงการ Clicknext with Us Camp 2017

วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ในโครงการ Clicknext with Us Camp 2017 โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต ณ ห้องบรรยายSD-506,SD-514,และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SD-413 อาคารสิรินธร ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมแบ่งตามกลุ่ม คือ
Group A: Programmer Web Developer: .Net
Group B: Business Analyst / Project coordinator
และ Group C: Linux System Admin

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ClickNext with Us Camp 2017

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ (ClickNext with Us Camp 2017) มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต เวลา 8:00 น.-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท การเตรียมพร้อมสู่การเข้าทำงาน รวมถึงตำแหน่งงานและการจัดสอบนิสิต

โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมสวดมนต์พร้อมเพรียงกัน เวลา 16.00 น. ณ ห้อง SD-506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG จำกัด เวลา 13:00 น.-16:00 น. ณ ห้องเรียน MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากบริษัท CDG ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท รวมถึงตำแหน่งง านและการจัดสอบนิสิต

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคารสิรินธร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038103061 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดการรับสมัคร ดังเอกสารแนบ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “Introduction to TQA”

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) “Introduction to TQA” ณ ห้อง SD318 อาคารสิรินธร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์สมชาย ยงศิริ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรรยาย เพื่อให้บุคลากรได้ทราบแนวทางการบริหารจัดการภายในและตอบรับนโยบายของมหาวิทยาลัย การสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ทั้งในระดับภาพรวมจนถึงระดับข้อกำหนดต่างๆ ก่อนที่คณะวิทยาการสารสนเทศจะก้าวเข้าสู่ TQA ทั้งระบบ

กิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการวสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ