รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยคณะวิทยการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๒ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.informatics.buu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ
รายละเอียดประกาศการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง

ด้วยคณะวิทยการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง

ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชั้น ๒ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘๑๐๓๐๖๑ ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.informatics.buu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ
รายละเอียดประกาศการรับสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัคร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง หัวข้อ “การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU (ESP-8266) บน Platform  การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย NETPIE และการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน LINE Bot” ในวันที่  ๑๓ – ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ  ห้อง IF-3C01  ชั้น ๓  อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบ 

 

โครงการศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ . ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านไอทีของนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรีจำนวน ๙๕ คน เข้าร่วมศึกษาดูงานในงานนิทรรศการ Digital Thailand Big Bang 2018 ณ Challenger Hall 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี ซึ่งเป็นงานมหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ เป็นการรวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทัดเทียมกับนานาชาติ ซึ่งวัตุถุประสงค์ของกิจกรรมเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้เพื่อเปิดประสบการณ์การทำงานให้นิสิต ได้เรียนรู้และสัมผัสเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะศึกษาการใช้เทคโนโลยีทั้งด้านธุรกิจและในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ ภายในงานมีเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย เช่น การประยุกต์ใช้ Big Data และ IoT เพื่อการพัฒนา Smart City การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์เพื่งงานทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้ IoT เพื่อการเกษตรหรือ Smart Farming การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI…

โครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ . ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ ห้อง IF-7T05 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากนิสิตของหลักสูตร สะท้อนการดำเนินงานของหลักสูตรในฐานะที่นิสิตเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาเพื่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สภาเทศบาลตำบลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จัดโครงการอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาเพื่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสนเทศ ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมและสัมมนา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฎิบัติงานอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับองค์กร และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการบริหารงาน การปฏิบัติงาน อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากร ทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้าน AUGMENTED REALITY/VIRTUAL REALITY ด้วยโปรแกรม UNITY และ VUFORIA

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (Digital Media and Interaction Laboratory: DMI) คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้าน AUGMENTED REALITY/VIRTUAL REALITY ด้วยโปรแกรม UNITY และ VUFORIA ณ ห้อง IF-3C01 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ของคณาจารย์และนักวิจัยด้านที่เกี่ยวกับ Augmented Reality/Virtual Reality ส่งเสริมให้คณาจารย์นำความรู้ด้าน Augmented Reality/Virtual Reality ไปประยุกต์ใช้ได้ และในกิจกรรมนี้นิสิตที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และทดลองปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงแล้ว ยังได้ประสบการณ์ที่สามารถสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะและปลูกจิตสำนึกที่ดีในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง IF-3C02 IF-3C03 IF-3C04 และ IF-4C04 พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้การซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงการแนะแนวทางการบำรุงรักษา และการตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์ อีกด้วย

กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการ ณ ห้อง 11M280 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตลอดในเดือนกันยายนที่ผ่านมา จำนวน ๕ กิจกรรม โดยวันอังคารที่ ๔ กันยายน และวันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมที่ ๓ เปลี่ยนไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์ (Design Thinking)และให้นิสิตทำกิจกรรม Workshop เกี่ยวกับกลยุทธ์การในการแข่งขัน (Competitive Advantage) สำหรับผู้ประกอบการ ผ่านเครื่องมือเพิ่มกำไรทางการตลาด รวมถึงSMEs ยุคดิจิตอล , ต่อมาเป็นวันอังคารที่ ๑๑ กันยายน และวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกิจกรรมที่ ๔ แผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ อธิบายถึงการวางแผนการตลาดและการจัดการธุรกิจ IT ความหมายและความสำคัญ องค์ประกอบของแผนและกระบวนการในการวางแผน และในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐…

โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ”

เมื่อวันอังคารที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “POWER BI DESKTOP เพื่อการวิเคราะห์งานทางธุรกิจ” ณ ห้องเรียน IF-7T05 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรณ์ เบญจธนรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และฝึกปฏิบัติการสร้างรายงานด้วยเครื่องมือ Power BI Desktop สามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงนำรายงานต่างๆขึ้นสู่ Cloud การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop Visualization และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและการดำเนินชีวิตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป