บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ดำเนินธุรกิจ System Integrator มีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ  นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 7” ขึ้น ( Code Your Dreams) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา

การอบรมในโครงการ Clicknext with Us Camp 2017

วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ในโครงการ Clicknext with Us Camp 2017 โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต ณ ห้องบรรยายSD-506,SD-514,และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SD-413 อาคารสิรินธร ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมแบ่งตามกลุ่ม คือ
Group A: Programmer Web Developer: .Net
Group B: Business Analyst / Project coordinator
และ Group C: Linux System Admin

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ClickNext with Us Camp 2017

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ (ClickNext with Us Camp 2017) มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต เวลา 8:00 น.-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท การเตรียมพร้อมสู่การเข้าทำงาน รวมถึงตำแหน่งงานและการจัดสอบนิสิต

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG จำกัด เวลา 13:00 น.-16:00 น. ณ ห้องเรียน MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากบริษัท CDG ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท รวมถึงตำแหน่งง านและการจัดสอบนิสิต

 

บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (greenline synergy) เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท และรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (greenline synergy) เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท และรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากร รวมถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตเพื่อเตรียมพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม

ด้วยงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม เพื่อเก็บชั้วโมงสหกิจศึกษา (อบรมเตรียมความพร้อม ไม่น้อยกว่า 30 ชม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตเพื่อเตรียมพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ลำดับ ว/ด/ป เวลา กิจกรรม สถานที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 60 13.00-16.00 น. บริษัท CSI GROUP จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ตำแหน่งงานและจัดสอบนิสิต ห้องเรียน MIT อาคารเกษม จาติกวานิช (คณะวิศวกรรมศาตร์) รับจำนวน 165 ที่นั่ง 2 23 กุมภาพันธ์ 60 13.00-16.00 น. บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ตำแหน่งงาน ห้องเรียน…

รับสมัครงานบริษัทนิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทนิตโต้ มาเทค (ประเทศไทย) จำกัด สถานที่ตั้งอยู่ที่ อมตะนคร เฟส 6C จังหวัดชลบุรี เป็นบริษัทญี่ปุ่น ที่ผลิตเกี่ยวกับชิ้นส่วนของรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์  มีความประสงค์จะรับนิสิตจบใหม่ เพื่อร่วมงาน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอแค่พยายามเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ (1) ตำแหน่ง IT (support) staff 1 ตำแหน่ง  (2) ตำแหน่ง IT (Programming) staff 4 ตำแหน่ง  รายละเอียดสวัสดิการ 1.เงินเดือน   7.โบนัส 2.ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท/วัน , ค่าอาหาร OT 50 บาท/วัน   8.งานเลี้ยงประจำปีต่างๆ 3.เวลาทำงาน : 08.00 น. – 17.30 น.        9.ประกันสุขภาพ 4.วันทำงาน…

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษารอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษารอบที่ 2 ขอให้น้องๆ ปี 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความสนใจยืนใบสมัครคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559 (เริ่มฝึกสหกิจศึกษา 9 มกราคม – 9 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 16 สัปดาห์) ตำแหน่งงานดังเอกสารแนบ โดยยืนเอกสารการสมัคร ดังนี้ 1. ใบสมัครสหกิจศึกษา (IN-S002) 2. Resume (เป็นภาษาอังกฤษ) 3. ใบแสดงผลการเรียน (สามารถปริ้นจากระบบ REG ได้) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 5. รูปถ่าย 1 ใบ (ติดใบสมัคร) สามารถยืนเอกสารการสมัครได้ที่ พี่กมลวรรณ แสงระวี (พี่นัด) ณ อาคารสิรินธร ชั้น 4 ห้อง 415 ห้องสำนักงานจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7…

ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน

ด้วยงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างเดือน ตุลาคม –พฤศจิกายน เพื่อเก็บชั้วโมงสหกิจศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้ ลำดับ ว/ด/ป เวลา กิจกรรม สถานที่ จำนวนที่นั่ง 1 27/10/2559 09.00-16.00 กิจกรรม Interlink Campus tour 2016 :บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) SD514 80 (เต็ม) 2 29/10/2559 09.00-12.00 สัมมนาถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและสร้างแรงบันดาลใจ MIT 150 ลงทะเบียน 25/10/2559 เวลา 12.30 3 3/11/2559 08.30-16.00 กิจกรรม DevFest 2016 GDG BUU MIT 150 (เต็ม) 4 5/11/2559 09.00-16.00 กิจกรรมทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน…