โครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival) ณ ห้อง IF-6T05 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต/นักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ณ ห้องบรรยาย 5T05 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดย ดร.นทษร สุขสารอมรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทบุคลิกดี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกปฏิบัติงาน ในรายวิชาสหกิจศึกษา ในด้านบุคลิกภาพ ความคิด การปฏิบัติตน การรู้จักกาลเทศะ สามารถนำไปแก้ไข ปรับเปลี่ยนพัฒนา บุคลิกภาพของตนเองได้

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ดำเนินธุรกิจ System Integrator มีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ  นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 7” ขึ้น ( Code Your Dreams) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา

การอบรมในโครงการ Clicknext with Us Camp 2017

วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ในโครงการ Clicknext with Us Camp 2017 โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต ณ ห้องบรรยายSD-506,SD-514,และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SD-413 อาคารสิรินธร ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมแบ่งตามกลุ่ม คือ
Group A: Programmer Web Developer: .Net
Group B: Business Analyst / Project coordinator
และ Group C: Linux System Admin

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ClickNext with Us Camp 2017

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ (ClickNext with Us Camp 2017) มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต เวลา 8:00 น.-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท การเตรียมพร้อมสู่การเข้าทำงาน รวมถึงตำแหน่งงานและการจัดสอบนิสิต

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG จำกัด เวลา 13:00 น.-16:00 น. ณ ห้องเรียน MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากบริษัท CDG ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท รวมถึงตำแหน่งง านและการจัดสอบนิสิต

 

บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (greenline synergy) เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท และรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด (greenline synergy) เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัท และรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับวิทยากร รวมถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม SD-506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตเพื่อเตรียมพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม

ด้วยงานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม เพื่อเก็บชั้วโมงสหกิจศึกษา (อบรมเตรียมความพร้อม ไม่น้อยกว่า 30 ชม.) โดยมีรายละเอียดดังนี้   ตารางกิจกรรมอบรมนิสิตเพื่อเตรียมพร้อมสหกิจศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ลำดับ ว/ด/ป เวลา กิจกรรม สถานที่ 1 9 กุมภาพันธ์ 60 13.00-16.00 น. บริษัท CSI GROUP จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ตำแหน่งงานและจัดสอบนิสิต ห้องเรียน MIT อาคารเกษม จาติกวานิช (คณะวิศวกรรมศาตร์) รับจำนวน 165 ที่นั่ง 2 23 กุมภาพันธ์ 60 13.00-16.00 น. บริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท ตำแหน่งงาน ห้องเรียน…