ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง หัวข้อ “การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU (ESP-8266) บน Platform  การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย NETPIE และการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน LINE Bot” ในวันที่  ๑๓ – ๑๔  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ  ห้อง IF-3C01  ชั้น ๓  อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดกำหนดการดังเอกสารแนบ 

 

BUU TechTalk 2018 @ BUU Informatics

BUU TechTalk 2018: Smart Automation and Data Analytics Technology for EEC will take place on June 1st, 2018 at Exhibition Hall 11th Floor, Faculty of Informatics, Burapha University, Bangsaen, Chon Buri. Please fill out this registration form completely. The number of participants will be limited to 200. Thank you for your understanding.

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน”

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพ Infographic ในโครงการวิธีการนำเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ สงกรานต์บางแสน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน  สงกรานต์นี้…ที่บางแสน ผลงานของ นางสาวสุทธิชา  ปัญญาเกิด สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน  เย็นฉ่ำหัวใจ ที่วันไหลบางแสน ผลงานของ นายธนา  มักเชียว สถาบัน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน  มหาสงกรานต์ เบิกบาน ชื่นใจ ผลงานของ นายรัฐพล  ยิ่งรุ่งโรจน์ สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน Songkran Bangsaen ผลงานของ นายอภิศักดิ์  เป็กธนู และนางสาวเบญจพร  บุษยากร สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย…

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ลิ้ง คลิกเลย

infographic 

โครงการการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

โครงการการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

สามารถสมัครได้ที่ลิ้ง https://goo.gl/forms/wQ64xp1XQmSzmIp73

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology) “การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Android”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีโมบาย (Mobile Technology) “การพัฒนาซอฟต์แวร์บนสมาร์ทโฟน Android”
ซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เคยผ่านการเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งมาแล้ว อาทิ ภาษา C, C++, C#, Java หรือภาษาอื่นๆ เป็นต้น โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2560 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 03810 2700 ต่อ 412 หรือ e-mail : eswp.buu@gmail.com

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกจัดโครงการ อบรมเทคโนโลยี Container ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2560    ณ ห้อง 418 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีวิทยากร คุณชาญชัย จันฤาชัย จาก NECTEC ให้ความรู้เกี่ยวกับ Docker สำหรับสร้าง Container เพื่อจำลองสภาพแวลล้อมการทำงาน เช่นการสร้าง บริหารจัดการ และการย้าย Application เพื่อการใช้งานบน Platform อื่นๆได้อย่างสะดวก

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container

โครงการอบรมเทคโนโลยี Container   ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม http://goo.gl/forms/8O8GqLh5CSS67kl92 ๑.หลักการและเหตุผล          Docker คือชื่อของ Engine ตัวหนึ่งที่มีแนวคิดในการจำลองสภาพแวดล้อมขึ้นมาในเครื่องสำหรับรัน Service เช่น Virtual Machine เราเรียก OS ที่ถูกจำลองขึ้นมาว่า Guest OS แต่ใน Docker เราจะเรียกว่า Container          ซึ่งเป้าหมายของ Docker คือการสร้าง Container เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมการทำงาน ในปัจจุบันการใช้งาน Container เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจาก Container ช่วยในการสร้าง บริหารจัดการ และการย้าย Application เพื่อการใช้งานบน Platform อื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หลายๆ องค์กรเริ่มที่จะศึกษาหรือนำ Containers มาใช้ในองค์กร เพื่อให้ในอนาคตการพัฒนา Application สามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เพิ่มขยายได้ และเหมาะกับการทำ DevOps สร้างความคล่องตัวให้แก่ทีมนักพัฒนา…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Content for Business

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ (Digital Content for Business)    ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม  http://goo.gl/forms/ISvInFDcDapNGNlT2   ๑. ชื่อโครงการ    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจ                        (Digital Content for Business)   ๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ      เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา   ๓. หลักการและเหตุผล (ความต้องการของสังคม หรือชุมชน และความสามารถ ความชำนาญของส่วนงาน) ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในยุคข้อมูลข่าวสาร มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สื่อนับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ได้รับการเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น  อินเทอร์เน็ตนับเป็นสื่อใหม่อีกแขนงที่เกิดขึ้นมาหลายปี และได้รับการยอมรับในฐานะที่มีความรวดเร็ว สะดวก และเข้าถึงทุกคนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง Digital Content เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้ จากการใช้สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและทรัพย์สินทางปัญญา จะช่วยให้สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาล ซึ่งปัจจุบันกําลังเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาเข้ามา มีบทบาทการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตประจําวันของผู้คนทุกชนชั้น ทุกสังคม และ ประเทศไทยกำลังพยายามมุ่งพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้…

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “Advance Database Design”

โครงการอบรม Advance Database Design ๑. ชื่อโครงการ โครงการอบรม Advance Database ๒. หลักการและเหตุผล ฐานข้อมูลนับเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับระบบงานสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลเป็นหลัก (Computer Base Information System) เนื่องจากเป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น Input ที่สำคัญของระบบงานสารสนเทศ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ช่วยในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพมากมาย แต่นักออกแบบฐานข้อมูลก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจในขั้นตอนของการออกแบบฐานข้อมูลเป็นอย่างดี มิฉะนั้นแล้วฐานข้อมูลที่ทำการออกแบบอาจจะไม่สามารถทำไปใช้งานจริงได้ หรือหากนำไปใช้ได้แต่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ดังนั้น เขตฯ จึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมโครงการอบรม Advance Database Design โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในด้านการออกแบบฐานข้อมูล และผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จักต่อหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพาอีกช่องทางหนึ่งอีกด้วย ๓. วัตถุประสงค์ ๓.๑ เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการออกแบบฐานข้อมูล ๓.๒ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓.๓ เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นที่รู้จัก แก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม…