รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ         

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ วิศวกรรมระบบ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการและวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้สมัครสามารถรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 2 อาคาร คณะวิทยาการสารสนเทศ  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038 103061 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด

คณะวิทยาการสารสนเทศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ตำแหน่ง 1158-2557 วุฒิการศึกษา ปริญญาโท/เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์  หรือ วิศวกรรมระบบ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการและวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดประกาศ  ใบสมัคร เลขที่ตำแหน่ง 1195-2558 วุฒิการศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมระบบ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการและวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่สัมพันธ์กันตามระบบ International Standard Classification…

ประกาศให้ทุนการศึกษานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ทุนกิจกรรม                              จำนวน  15 ทุน          ทุนละ 3,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์             จำนวน  12 ทุน          ทุนละ 9,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนผลการเรียนดีเด่น          …

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้มีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้นิสิต มีความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมตัว ในการไปสหกิจศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้อง MITทางไกล ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาที่ไปสหกิจศึกษา ได้แสดงผลงาน ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้ และเข้าใจของการทำสหกิจศึกษา และยังเป็นการกระตุ้นให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เตรียมความพร้อมต่อการทำสหกิจศึกษาในชั้นปีถัดไป

โครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา “อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพการสมัครงาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  ร่วมกับ บริษัท professional one จัดโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา “อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิคการเลือกอาชีพการสมัครงาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน” สำหรับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการ  ณ ห้อง MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช

img_8714 img_8719 img_8728 img_8734 img_8741 img_8746 img_8748 img_8754 img_8759 img_8762 img_8766 img_8770 img_8776 img_8778 img_8781 img_8782 img_8787 img_8790 img_8799 img_8800

โครงการ IEEEXtreme 24 Hour Programing Competition

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม เวลา 07:00 น ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 6:59 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นศูนย์ในการจัดโครงการ IEEEXtreme 24 Hour Programing Competition ณ ห้อง 506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

14563413_1785230381752237_451354487754994364_n 14606316_1785231101752165_262707831432499415_n 14642296_1785237061751569_8354844263866340505_n 14681645_1785237068418235_8993808371029107095_n 14695442_1785231105085498_4422272009631655956_n 14718734_1785230385085570_1035768902240952319_n 14718780_1785237085084900_6924146591956584560_n 14729108_1785231608418781_3541374988501028856_n

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินอุดหนุนรัฐบาล ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑ อัตราสังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน ประกอบกับหนังสือคณะวิทยาการสารสนเทศที่ ศธ ๖๖๑๔.๑/๕๓๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่อง อนุมัติดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแนบ

รายละเอียดประกาศ  ใบสมัคร

ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ. 2560 (Payap University Research Symposium 2017)

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  จัดโดย  มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 (Payap University Research Symposium 2017)   หลักการและเหตุผล : มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นชาวล้านนาจึงตระหนัก และเล็งเห็นว่าการพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เป็นรากฐานที่สำคัญของการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาระดับชาติ โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 (Payap University Research Symposium 2017) จึงเป็นเวทีที่มีบทบาทสำคัญของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ให้พร้อมต่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อส่งเสริมให้ นักวิชาการ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการ 2.2…