โครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival) ณ ห้อง IF-6T05 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต/นักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดี ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา งานวิชาการและงานกิจการนิสิตจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนิสิตใหม่ คณะวิทยาการสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องสัมมนาชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตใหม่ นิสิตมีความพร้อมในการเรียน การปรับพี้นฐานการเรียน เป้าหมายการเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคยในการสื่อสาร รวมถึงการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาใหม่ให้สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

 

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด โดยมีคุณศุภยศ ศิริจำรูญวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด ร่วมลงนามข้อตกลง ณ ห้อง IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างกลไกในการสร้างบุคลากรที่มีความพร้อมในการทำงานให้กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มความสามารถในการผลิตบัณฑิตทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศ และสร้างบรรยากาศให้นิสิตได้มีประสบการณ์ทำงานจริงในระหว่างเรียน

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตรในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

พิธีมอบโล่เกียรติคุณจาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้อง ๒๐๑ หอประชุม ธำรง บัวศรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบโล่เกียรติคุณจาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างดียิ่ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ถึง วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ R2R บทบาทสำคัญต่อการพัฒนางานและพัฒนาบุคลากร พร้อมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การสร้างโจทย์วิจัยจากงานประจำ การวิเคราะห์ปัญหา ในงานประจำและพัฒนาเป็นหัวข้อการวิจัย รวมทั้งการวางกรอบแนวคิดการวิจัย R2R วิธีการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนางานประจำ สู่งานวิจัยพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

โครงการอบรมเชิปฏิบัติการเทคนิคการสร้าง วิเคราะห์ และประเมินข้อสอบ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิปฏิบัติการเทคนิคการสร้าง วิเคราะห์ และประเมินข้อสอบ ณ ห้อง 6T04 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสร้าง วิเคราะห์ และประเมินข้อสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง คณาจารย์ภายใน และวิทยากรในการสร้างข้อสอบที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โครงการ SAR FESTIVAL 2018

เมื่อวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการ SAR FESTIVAL 2018 เพื่อให้แต่ละหลักสูตรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN QA และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ทักษาะความรู้ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่ขยายตัวออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และกิจกรรม “BUU TechTalk 2018″

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น ๑๑ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีกิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรมคือ ๑. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี้ยง การบรรยายพิเศษโดยวิทยากร ดร.กฤษฎา มามาตร และ ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ในหัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาหัวข้อวิจัยตามความต้องการของแหล่งทุน (สกว.)” ๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ การบรรยายพิเศษและตอบข้อสงสัย โดย Prof.Dr-Ing.Reihard Langmann จาก Duesseldorf University of Applied Sciences (DUAS), ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในหัวข้อ ระบบอัติโนมัติ Automation 4.0 และ industry 4.0 กับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก…