ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน”

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพ Infographic ในโครงการวิธีการนำเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ สงกรานต์บางแสน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน  สงกรานต์นี้…ที่บางแสน ผลงานของ นางสาวสุทธิชา  ปัญญาเกิด สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน  เย็นฉ่ำหัวใจ ที่วันไหลบางแสน ผลงานของ นายธนา  มักเชียว สถาบัน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน  มหาสงกรานต์ เบิกบาน ชื่นใจ ผลงานของ นายรัฐพล  ยิ่งรุ่งโรจน์ สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน Songkran Bangsaen ผลงานของ นายอภิศักดิ์  เป็กธนู และนางสาวเบญจพร  บุษยากร สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย…

การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in the Next Decade”

วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Advanced Virtual and Intelligent Computing ในสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in…

โครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Deep Learning”

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Deep Learning” ณ ห้อง MIT ทางไกล ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช โดยมีวิทยากรบบรยายคือ ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต จาก NECTEC วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ Deep Learning และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางงานวิจัยและในการดำเนินชีวิตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศให้กับกรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ และผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยนิสิตทุนพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 คน ได้เดินทางไปดำเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารข้อมูลบุคลากรการกีฬา ให้กับ กรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งทางคณะฯ เล็งเห็นว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนานั้น ควรให้นิสิตนำไปติดตั้งและอบรมผู้ใช้งานจริง พร้อมทั้งดำเนินการจัดสอบให้กับนิสิตในส่วนของรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้นิสิตจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานกับสถานที่จริงด้วย ท้ายสุดของโครงการมีพิธีมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยบูรพาโดย ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองอธิบดีกรมฯ

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ รวมถึงผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 900 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน 5 นิทรรศการ จากเครือข่ายเทา-งาม และนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 หน่วยงาน

เปิดรับสมัคร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2”

 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกอยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษา ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (STEM Workforce)” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยโครงการวิจัย/โครงงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน ซึ่งจะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน ระหว่างที่ร่วมงานวิจัยเท่านั้น ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน ปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 – 12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 กันยายน 60 -31 สิงหาคม 61 ด่วน! รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการพิจารณา ภายในมิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการ STEM Workforce โทร. 0 2564 7000 ต่อ…