โครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Deep Learning”

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Deep Learning” ณ ห้อง MIT ทางไกล ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช โดยมีวิทยากรบบรยายคือ ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต จาก NECTEC วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ Deep Learning และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางงานวิจัยและในการดำเนินชีวิตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศให้กับกรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ และผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยนิสิตทุนพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 คน ได้เดินทางไปดำเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารข้อมูลบุคลากรการกีฬา ให้กับ กรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งทางคณะฯ เล็งเห็นว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนานั้น ควรให้นิสิตนำไปติดตั้งและอบรมผู้ใช้งานจริง พร้อมทั้งดำเนินการจัดสอบให้กับนิสิตในส่วนของรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้นิสิตจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานกับสถานที่จริงด้วย ท้ายสุดของโครงการมีพิธีมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยบูรพาโดย ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองอธิบดีกรมฯ

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ รวมถึงผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 900 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน 5 นิทรรศการ จากเครือข่ายเทา-งาม และนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 หน่วยงาน

เปิดรับสมัคร “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2”

 ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนช่วงทำวิจัยตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอกอยู่ระหว่างศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษา ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2560 (STEM Workforce)” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยโครงการวิจัย/โครงงานที่ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม หรือการวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน ซึ่งจะสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน ระหว่างที่ร่วมงานวิจัยเท่านั้น ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน ปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 – 12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 กันยายน 60 -31 สิงหาคม 61 ด่วน! รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ประกาศผลการพิจารณา ภายในมิถุนายน 2560 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ โครงการ STEM Workforce โทร. 0 2564 7000 ต่อ…