การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12

sru

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบนและ Western Mindanao State University   ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12   ในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั่วประเทศ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ครอบคลุมถึง การนำเสนอภาค Poster presentation, ภาค Oral presentation และ English presentation

ขอเชิญผู้สนใจส่งแบบตอบรับและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ทาง อีเมล์ : research-sru@hotmail.com
หรือโทรสารหมายเลข 0-7791-3341

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2559 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่3 ประจำปี พ.ศ.2559
“ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 : บูรณาการงานวิจัย ใช้องค์ความรู้ สู่ความยั่งยืน ”
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2559
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

bn-conf

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7   “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”
จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2559 ในการนี้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขอเชิญหน่วยงานต่างๆส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็ม
ผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการโดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริ
ในกิจกรรมต่างๆของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. เป็น ผลงานที่ดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเท่านั้น
เช่น พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเกาะแสมสาร
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อน (กฟผ.) เป็นต้น

2. เป็น งานในพื้นที่สำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชที่อพ.สธ.และหน่วยงานสนองพระราชดำริ
ได้ร่วมสำรวจแล้ว
เช่น สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์อุบลราชธานี หมู่เกาะแสมสาร เป็นต้น

3. เป็น ผลงานที่ดำเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของอพ.สธ. โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น

4. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

head

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลการแข่งขัน NSC 2016

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ และนายศราวุฒิ เงียบสดับ นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ (NSC2016) ประเภทเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ โครงการ “เอ็กซ์โกลฟ ไทยทอล์ค” อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล โดยในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศทั้งสิ้น ๗๓๖ โครงการ

แยกโครงการตามภูมิภาคดังนี้IMG_4381-crop-300x238

๑.ภาคเหนือ ๑๒๖ โครงการ
๒.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓๙ โครงการ
๓.ภาคใต้ ๖๙ โครงการ
๔.ภาคตะวันออก ๗๑ โครงการ
๕.ภาคตะวันตก ๗๑ โครงการ
๖.ภาคกลาง ๒๖๐ โครงการ

 

http://www.nectec.or.th/nsc/

NSC2016-winner

โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมแบบ SCRUM

IMG_4715

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจ อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมแบบ SCRUM ณ ห้องเรียนทางไกล MIT  อาคารเกษม จาติกวณิช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลสิทธิ์ จักรศรีพร และทีมงานมาให้ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เน้นการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานทดแทนกันได้ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นใจในตนเองก่อนเข้าไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

 

 

 

IMG_4766 IMG_4763

IMG_4760 IMG_4756

IMG_4752 IMG_4731

IMG_4714 IMG_4768

ข่าว : นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา
ภาพข่าว : นายสิทธิพงศ์ ฉิมไทย