การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักวิจัย บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559               กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และวิจัยสถาบัน โดยในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก…

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานดังกล่าว ภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย
ในระดับภูมิภาคทั้งรูปแบบของภาคนิทรรศการและภาคการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ผู้ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย
และผู้ใช้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้นภานใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่ออบรมวิชาการในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการอบรมในค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดสาขาวิชาละ 6 คน เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศต่อไป รายชื่อคณาจารย์จากคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่เข้าอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 1. ดร.โกเมศ อัมพวัน 2. ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน 3. อาจารย์จรรยา อ้นปันส์ 4. ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 5. อาจารย์พีระศักดิ์…

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาค 2/2559

สโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศได้ดำเนินการจัดโครงการติวก่อนสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2558
โดยแบ่งการติวออกเป็น 4 ช่วงเวลาคือ

inforวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โดยสามารถติดตามกำหนดการได้ที่ปฏิทิน https://goo.gl/lGZ18Y

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 – 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 8 (2016 – 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology: KST) เมื่อวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ได้มอบของที่ระลึกให้ Keynote Speaker และ Session Chair ด้วย การประชุมวิชาการ Knowledge and…

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม”

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม” ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ ณ โรงแรมเคป ราชาศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว

ดาวนโหลดแบบตอบรับและกำหนดการ