โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง 2nd ECTI Journal Workshop

IMG_4777_reเมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง 2nd ECTI Journal Workshop ณ ห้องประชุม 502 อาคารสิรินธร โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จำนงไทย ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัยและ ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอบทความวิจัยแก่คณาจารย์คณะวิทยาการสารสนเทศ

 

 

 

ข่าว : นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา
ภาพข่าว : นายสิทธิพงศ์ ฉิมไทย

การเข้ารับทุนรอบสองของผู้ผ่านการพิจารณาในรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ) NSC2016 ภูมิภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการพิจารณาในรอบนำเสนอผลงาน (รอบรองชนะเลิศ) การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016) ณ ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ทั้งนี้ ผู้ผ่านการพิจารณาสามารถเข้ารับทุน จำนวน  9,000 บาท (ทีมผู้พัฒนา  จำนวน  7,000 บาท  อาจารย์ที่ปรึกษา  จำนวน 2,000 บาท) เข้ารับทุนได้ในระหว่างวันที่ 7 – 16 มีนาคม 2559 เวลาราชการ 8.30 – 16.30 น. ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ อาคารสิรินธร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ติดต่อ คุณหรรษา (งานการเงิน)   โดยมีหลักฐานเพื่อประกอบการรับทุน ดังนี้ ใบสำคัญรับเงิน (Download)       จำนวน  1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหัวหน้าโครงการ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง  จำนวน 1…

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ผ่านการพิจารณาและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขัน NSC 2016

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ผ่านการพิจารณาและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC2016) ซึ่งได้มีการนำเสนอผลงานไปแล้วเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีโครงการของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศที่ผ่านการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนจาก NECTEC จำนวน 9,000 บาท  ดังนี้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รับทุนรอบสอง จำนวน 1 ผลงาน คือ โครงการ “เอ็กซ์โกลฟ ไทยทอล์ค” โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการและผู้สูงอายุ ผู้พัฒนา 1. นางสาวฉัตรทิพย์ สุนย์ตะคุ              นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. นายศราวุฒิ เงียบสดับ                     นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล   ผ่านการได้รับทุนรอบสอง จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการออกแบบและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บนเว็บเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบไหลเลื่อนโดยใช้อัลกอริทึม…

การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักวิจัย บุคลากร สถาบันอุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 : วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559               กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาและบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิจัยและพัฒนา ผ่านการนำเสนอในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation ผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และวิจัยสถาบัน โดยในปีนี้ มีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มทัศนศิลป์และประยุกต์ศิลป์ กลุ่มสถาปัตยกรรม กลุ่มพาณิชย์ศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ อีกทั้งยังมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก…

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2559 (Regional Research Expo 2016)

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานดังกล่าว ภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัย
ในระดับภูมิภาคทั้งรูปแบบของภาคนิทรรศการและภาคการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ผู้ใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย
และผู้ใช้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้นภานใต้แนวคิดหลัก “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง CL-101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 เพื่ออบรมวิชาการในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการอบรมในค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดสาขาวิชาละ 6 คน เข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศต่อไป รายชื่อคณาจารย์จากคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่เข้าอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 1. ดร.โกเมศ อัมพวัน 2. ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน 3. อาจารย์จรรยา อ้นปันส์ 4. ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล 5. อาจารย์พีระศักดิ์…

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาค 2/2559

สโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศได้ดำเนินการจัดโครงการติวก่อนสอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2558
โดยแบ่งการติวออกเป็น 4 ช่วงเวลาคือ

inforวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โดยสามารถติดตามกำหนดการได้ที่ปฏิทิน https://goo.gl/lGZ18Y

 

การประชุมวิชาการนานาชาติ 2016 – 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology

คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 8 (2016 – 8th International Conference on Knowledge and Smart Technology: KST) เมื่อวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาณัติ ดีพัฒนา ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 150 คน และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ได้มอบของที่ระลึกให้ Keynote Speaker และ Session Chair ด้วย การประชุมวิชาการ Knowledge and…