ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม”

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “ปรับทางธุรกิจ กำหนดทิศอุตสาหกรรม” ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ ณ โรงแรมเคป ราชาศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว

ดาวนโหลดแบบตอบรับและกำหนดการ