ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังกรอบการสนับสนุนทุนวิจัยและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 จาก สวก.

กำหนดการรับฟัง วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี