การให้ทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ 2557

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2557

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่

http://ejournal.buu.ac.th/web2010 หรืออ่านรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 17 ประเภททุนปกติ

สำนักงานสร้างกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

“สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ”

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://rgj.trf.or.th/

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวศึกษาธิการ ประกาสให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

สามารถดูรายละเอียดเพิมเติมได้ที่

http://www.otep.go.th/index.php/component/content/article/46-sksknews/789—-2557.html

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ของ กฟภ.

สามารถดูรายละเอียดขอบเขตงานวิจัยได้ที่  http://www.pea.co.th/RTF/