การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ ๙ (2017 – 9th International Conference on Knowledge and Smart Technology: KST)

เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัย Knowledge and Smart Technology ในสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ จัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 9 (KST-2017) ขึ้น ณ โรงแรม Amari pattaya จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และบริษัทเอกชน ประมาณ ๑๕๐ คน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปในศาสตร์สาขา Computational Intelligence, Intelligent Application, Intelligent Computer Networks and Systems และ Emerging Intelligent Technologies…

งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5 (AUCC-2017)

งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5 (AUCC-2017) 

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เว็บไซต์ : http://aucc2017.nu.ac.th/

———————————————————————-

The 5th annual ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2017)
will take place at Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, on 20th – 22nd April 2017.
website : http://aucc2017.nu.ac.th/