โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อตอบโจทย์และพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยเพื่อตอบโจทย์และพัฒนาสังคม เป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์การวิจัยมาบรรยาย ให้โจทย์และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคณาจารย์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการวิจัยในคณะวิทยาการสารสนเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียน ประกอบกับส่งเสริมการทำวิจัยตามความต้องการของชุมชน โดยบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่มีประสบการณ์

โครงการ Young Webmaster Camp 14

poster

ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ ด้วยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจะมีการจัด  ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่มีใจรักในการทำเว็บไซต์ ได้เข้ารับการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงในวงการเว็บไซต์ ในวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม รายละเอียดดังแนบจ้าาาาา เปิดรับสมัครสาหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าจากทั่วประเทศผ่านทางเว็บไซต์ www.ywc.in.th ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2559  รายละเอียด

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. – 1 เม.ย. 2560
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2559 – 3 มี.ค. 2560
ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 3 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2559
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 2559 รับเสื้อที่ระลึกฟรี

http://www.ssr.sc.chula.ac.th/main.php

intropage

การเรียนรายวิชาที่เปิดสอนนอกแผนการเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2/2559

“แจ้งนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศทุกคน ด้วยกองทะเบียนฯ ได้กำหนดการลงทะเบียน (online) สำหรับภาค 2/2559 จะมีกำหนดในช่วงระหว่าง วันที่ 21 พ.ย. – 27 พ.ย. 2559 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 จะยังไม่มีการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกของทางสาขาวิชา สามารถลงรายวิชาตามแผน #คู่มือการศึกษานิสิตที่คณะได้แจกไว้  แต่สำหรับนิสิตชั้นปี 3 และ 4 จะมีการเลือกเรียนวิชาเลือกของทางสาขาวิชา ที่ซึ่งเปิดวิชาอย่างหลากหลาย โดยรายชื่อวิชาจะมีการแจ้งให้ทราบอีกไม่น่าจะเกิน 2 สัปดาห์ โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาใด ควรคิดและวางแผนไว้แต่เนิ่น ๆ สำหรับนิสิตชั้นปีที่สูงกว่าปี 4 และ/หรือ นิสิตชั้นปีอื่นที่มีความต้องการเรียนนอกแผนการศึกษาในปีการศึกษา 2/2559 ขอให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มแบบสำรวจรายวิชาที่เปิดสอนนอกแผนการเรียนของนิสิต #สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส่งที่ >> พี่เก่ง (นักวิชาการศึกษา) #สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ส่งที่ >> พี่นัด ก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 415…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7

059

     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มสาขาที่รับพิจารณาผลงาน ดังนี้ (1) ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2) ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ (3) ด้านสารสนเทศศาสตร์ (4) ด้านการศึกษา (5) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6) ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (7) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (8) ด้านพลังงาน และ กลุ่มที่ 9 ด้านอื่น ๆ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
1. รายละเอียดโครงการ
2. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
3. แบบตอบรับ