ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9
ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. – 1 เม.ย. 2560
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2559 – 3 มี.ค. 2560
ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 3 ต.ค. – 15 ธ.ค. 2559
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 2559 รับเสื้อที่ระลึกฟรี

http://www.ssr.sc.chula.ac.th/main.php

intropage

การเรียนรายวิชาที่เปิดสอนนอกแผนการเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2/2559

“แจ้งนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศทุกคน ด้วยกองทะเบียนฯ ได้กำหนดการลงทะเบียน (online) สำหรับภาค 2/2559 จะมีกำหนดในช่วงระหว่าง วันที่ 21 พ.ย. – 27 พ.ย. 2559 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 จะยังไม่มีการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกของทางสาขาวิชา สามารถลงรายวิชาตามแผน #คู่มือการศึกษานิสิตที่คณะได้แจกไว้  แต่สำหรับนิสิตชั้นปี 3 และ 4 จะมีการเลือกเรียนวิชาเลือกของทางสาขาวิชา ที่ซึ่งเปิดวิชาอย่างหลากหลาย โดยรายชื่อวิชาจะมีการแจ้งให้ทราบอีกไม่น่าจะเกิน 2 สัปดาห์ โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาใด ควรคิดและวางแผนไว้แต่เนิ่น ๆ สำหรับนิสิตชั้นปีที่สูงกว่าปี 4 และ/หรือ นิสิตชั้นปีอื่นที่มีความต้องการเรียนนอกแผนการศึกษาในปีการศึกษา 2/2559 ขอให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มแบบสำรวจรายวิชาที่เปิดสอนนอกแผนการเรียนของนิสิต #สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศส่งที่ >> พี่เก่ง (นักวิชาการศึกษา) #สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ส่งที่ >> พี่นัด ก่อนวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง 415…

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7

059

     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 7ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ: CREATIVE SCHOOLS” ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มสาขาที่รับพิจารณาผลงาน ดังนี้ (1) ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2) ด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ (3) ด้านสารสนเทศศาสตร์ (4) ด้านการศึกษา (5) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (6) ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม (7) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (8) ด้านพลังงาน และ กลุ่มที่ 9 ด้านอื่น ๆ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
1. รายละเอียดโครงการ
2. รูปแบบการเตรียมต้นฉบับ
3. แบบตอบรับ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”
15 – 15 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2559 –

http://seminarresearch.pkru.ac.th/conf8

The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017

The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017

Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 6th ICADA 2017—SSIS)

Theme: “ASEAN and Globalization:
Convergence, Harmony, and Connectivity” 

June 1 – 3, 2017

National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

057

www.icada2017.nida.ac.th