ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5

IMPORTANT DATE ที่ ขั้นตอน/กิจกรรมในการดำเนินงาน ระยะเวลา 1 เปิดรับบทความพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 2 แจ้งผลการพิจารณาบทความ 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2559 3 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง 15 พฤศจิกายน 2559 4 แจ้งผลการตอบรับบทความ 25 พฤศจิกายน 2559 5 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอผลงานวิจัย) พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 6 นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ 1. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศ…

Call For Paper The 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016)

    The 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016) is the twentieth year premier international conference, this year’s theme is “Smart Ubiquitous Computing and Knowledge.” ICSEC2016 is hosted by Maejo University, Thailand. This conference not only brings both academicians and practitioners in the field of Computer Science and Engineering from around the world…

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

980

เกี่ยวกับวารสาร

  • วัตถุประสงค์

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์  วิศวกรรมศาสตร์  ทั้งนี้บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงใหม่ บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

  • กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี

http://journal.rmutp.ac.th/

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
๑. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านต่อ ….)
๒. ใบสมัครขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  (คลิ๊กอ่านต่อ ….)
๓. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว.๑) (คลิ๊กอ่านต่อ ….)
๔. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (คลิ๊กอ่านต่อ …)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18                   สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 18  (KPI Congress XVIII)  ประจำปี 2559 เรื่อง “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย” (Revitalizing Thai Democracy) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ มุมมอง ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัย ประสบการณ์จริงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การสร้างคุณค่าและความหมายให้แก่ประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการส่งเสริม พัฒนา และ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป  **ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 ตุลาคม 2559 (รับจำนวนจำกัด) **  สำหรับส่วนราชการ หากไม่มีรหัสหน่วยงาน…

ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 (SPUCON2016)

หลักการและเหตุผล             มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ทั้ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 (SPUCON2016) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ (Sripatum Review) ใน 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Science and Technology) โดยวารสารทั้ง…