ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 8
“การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่โลกาภิวัตน์”
15 – 15 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-เปิดรับบทความวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ตุลาคม 2559 –

http://seminarresearch.pkru.ac.th/conf8

The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017

The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017

Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 6th ICADA 2017—SSIS)

Theme: “ASEAN and Globalization:
Convergence, Harmony, and Connectivity” 

June 1 – 3, 2017

National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

057

www.icada2017.nida.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5

IMPORTANT DATE ที่ ขั้นตอน/กิจกรรมในการดำเนินงาน ระยะเวลา 1 เปิดรับบทความพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 2 แจ้งผลการพิจารณาบทความ 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2559 3 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับปรับปรุง 15 พฤศจิกายน 2559 4 แจ้งผลการตอบรับบทความ 25 พฤศจิกายน 2559 5 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอผลงานวิจัย) พร้อมชำระค่าลงทะเบียน 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 6 นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ 8 – 9 ธันวาคม 2559 ลักษณะผลงานและการแบ่งกลุ่มของงานวิจัยที่นำเสนอ 1. ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในประเทศ…

Call For Paper The 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016)

    The 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016) is the twentieth year premier international conference, this year’s theme is “Smart Ubiquitous Computing and Knowledge.” ICSEC2016 is hosted by Maejo University, Thailand. This conference not only brings both academicians and practitioners in the field of Computer Science and Engineering from around the world…

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร

980

เกี่ยวกับวารสาร

  • วัตถุประสงค์

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์  วิศวกรรมศาสตร์  ทั้งนี้บทความดังกล่าวผู้เขียนต้องไม่เสนอบทความฉบับเดียวกันกับที่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน เว้นแต่ผ่านการเรียบเรียงใหม่ บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน โดยเป็นการประเมินแบบ Double-blinded

  • กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม ของทุกปี

http://journal.rmutp.ac.th/

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 
๑. ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (คลิ๊กอ่านต่อ ….)
๒. ใบสมัครขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  (คลิ๊กอ่านต่อ ….)
๓. แบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว.๑) (คลิ๊กอ่านต่อ ….)
๔. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (คลิ๊กอ่านต่อ …)