ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18                   สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันทางวิชาการที่มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า (KPI Congress) ครั้งที่ 18  (KPI Congress XVIII)  ประจำปี 2559 เรื่อง “เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย” (Revitalizing Thai Democracy) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ มุมมอง ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัย ประสบการณ์จริงในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การสร้างคุณค่าและความหมายให้แก่ประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการส่งเสริม พัฒนา และ ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืนต่อไป  **ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 15 ตุลาคม 2559 (รับจำนวนจำกัด) **  สำหรับส่วนราชการ หากไม่มีรหัสหน่วยงาน…

ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 (SPUCON2016)

หลักการและเหตุผล             มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงกำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ทั้ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 (SPUCON2016) เป็นการประชุมที่มีคณะผู้จัดมาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับบทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ (Sripatum Review) ใน 2 ฉบับ คือ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Sripatum Review of Humanities and Social Sciences) และฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sripatum Review of Science and Technology) โดยวารสารทั้ง…

The 40th National Graduate Research Conference

About NGRC          The National Graduate Research Conference is an event organized jointly by the Graduate Schools of all the state universities of Thailand. These conferences were launched around 1999 upon the initiative of the Council of the Graduate Studies Administrators of Public Universities (CGAU), the representative body for graduate level education at all state and…

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประกาศให้ทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการ

ศวส.เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1) ควบคุมและลดปริมาณการดื่มสุราในสังคม 2) ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และควบคุมความชุกของการดื่มสุรา 3) ลดความเสี่ยงของการดื่มสุราทั้งในมิติของปริมาณและรูปแบบการดื่มและพฤติกรรมหลังการดื่มสุรา และ 4) จำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการดื่มสุราโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ข้อหลักได้แก่ การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude) การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ (Alcohol policy at every Settings) และการพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง (Support)

เพื่อให้ได้องค์ความรู้มาสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ฯ ศวส.จึงต้องการสนับสนุนการจัดทำบทความวิชาการเพื่อเป็นการประมวลองค์ความรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับนโยบายหรือมาตรการด้านต่างๆ ได้แก่

  • มาตรการด้านภาษีและราคา
  • มาตรการจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพ
  • มาตรการควบคุมการตลาดและโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • มาตรการให้ความรู้ ปรับทัศนคติและเพิ่มโอกาสในการไม่ดื่มสุรา
  • มาตรการควบคุมการดื่มในเงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสูง
  • มาตรการควบคุมการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา

โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ ดังนี้

  1. ประกาศทุนสนับสนุนการเขียนเอกสารวิชาการ  ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ดาวน์โหลด

ทุนสนับสนุนโครงการตามนโยบายของสภาพัฒนาการเมืองที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงตามนโยบายของสภาพัฒนาการเมืองที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.. 2551 และข้อ 27 วรรคสอง ของระเบียบสภาพัฒนาการเมือง ว่าด้วยการเงิน ทรัพย์สินและหลักเกณฑ์วิธีการในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง พ.. 2551 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จึงออกหลักเกณฑ์สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนโครงการตามนโยบายของสภาพัฒนาการเมืองที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560

สอบถามรายละเอียด | 02–1419717