การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 12

     เพื่อเป็นการเผยแพร่และเป็นการสร้างเวทีและโอกาสในการแสดงผลงาน และเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการผลักดันการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้านวิชาการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างต่อเนื่องต่อไป อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขา ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้จัด โครงการการประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 ขึ้นภายใต้ชื่อ ก้าวสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนโดยบูรณาการงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ “Toward Sustainable Community Development by Integrating Basic and Applied Researches” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป อันจะเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการวิจัยให้บรรลุตามปรัชญา พันธกิจ และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.research.msu.ac.th/mrc12/

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)” ประจำปีงบประมาณ 2559 ช่วงที่ 2 เนื้อความ : 1.หลักการและเหตุผล           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ต่อมาในปี 2557 คอบช. เห็นชอบให้ปรับระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็น 2 ระบบ คือ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ และระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทยที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน วช. จึงได้ดำเนินการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS) โดยขยายขอบเขตจากกระบวนการทำงานของระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) ให้ครอบคลุมการบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ…

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 ( NBTC Annual Review 2016)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการจัดทำวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 (NBTC Annual Review 2016) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม จากนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการหรือผู้รับใบอนุญาต ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเข้ารับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร กสทช. ประจำปี 2559 โดยสามารถส่งบทความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ academynbtc@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2559

การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

            การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26  สิงหาคม 2559 ภายใต้ชื่อRMUTCON2016 โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่จะเป็นหนึ่งในการประชุมชั้นนำสำหรับ ที่นำเสนอส่งใหม่ พื้นฐานและความก้าวหน้า ในด้านของสหสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ยัง ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารระหว่าง นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในหลากหลายด้านทั้ง ด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และบริหารธุรกิจ และอื่นๆที่มี ความสนใจในการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ปีนี้เป็นการประชุมวิชาการ ปีที่ 7 ของ RMUTIC และ ปีที่ 8 ของ RMUTNC ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปี การประชุมวิชาการนี้จะเป็นเวทีเพื่อนำเสนอ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และผลการวิจัย ในด้านของ เทคโนโลยีใหม่และ นวัตกรรม ซึ่งจะมีนักวิจัยชั้นนำ ในทุกๆสาขาที่น่าสนใจจากทั่วโลก