ประกาศผลการคัดเลือกการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม

ประกาศผลการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม “โครงการแอพพลิเคชันสำหรับแนะนำสิทธิพิเศษและโปรโมชันท้องถิ่น” คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ตามที่โครงการแอพพลิเคชันสำหรับแนะนำสิทธิพิเศษและโปรโมชันท้องถิ่น สัญญาเลขที่ RDG6150022 ได้รับอนุมัติการสนับสนุนทุนวิจัยจากฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2560 ได้ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม จำนวน 1 รายการ เพื่อดำเนินการวิจัยตามที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนโดยวิธีการคัดเลือกนั้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัทโค้ดแอพพ์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,362,500 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

ประกาศข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงาน (TOR)

ประกาศผลการคัดเลือก

 

 

BUU TechTalk 2018 @ BUU Informatics

BUU TechTalk 2018: Smart Automation and Data Analytics Technology for EEC will take place on June 1st, 2018 at Exhibition Hall 11th Floor, Faculty of Informatics, Burapha University, Bangsaen, Chon Buri. Please fill out this registration form completely. The number of participants will be limited to 200. Thank you for your understanding.

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน”

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพ Infographic ในโครงการวิธีการนำเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ สงกรานต์บางแสน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน  สงกรานต์นี้…ที่บางแสน ผลงานของ นางสาวสุทธิชา  ปัญญาเกิด สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน  เย็นฉ่ำหัวใจ ที่วันไหลบางแสน ผลงานของ นายธนา  มักเชียว สถาบัน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน  มหาสงกรานต์ เบิกบาน ชื่นใจ ผลงานของ นายรัฐพล  ยิ่งรุ่งโรจน์ สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน Songkran Bangsaen ผลงานของ นายอภิศักดิ์  เป็กธนู และนางสาวเบญจพร  บุษยากร สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย…

depa เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับทุน

ประชาสัมพันธ์ : depa เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับทุน สำหรับ Conceptual Plan จำนวน 400 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท , depa Digital Startup Fund มูลค่าทุนละ 1 ล้านบาท และ depa Investment for Growth มูลค่าทุนละ 5 ล้านบาท
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th

ประชาสัมพันธ์การแข่งออกแบบโลโก้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ม.บูรพา

คณะวิทยาการสารสนเทศจัดการประกวด โครงการการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการศึกษา โดยมีการประกวดการออกแบบภาพสัญลักษณ์ (Logo) ที่สะท้อนแนวคิด และความเป็นตัวตนของคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมดิจิทัลและ ประเทศไทย ๔.๐ มากข้ึน

รายละเอียดการประกวดคลิกที่นี่

โดยมีรางวัลชนะเลิศ ๔,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

*** ประกาศผล วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ https://www.informatics.buu.ac.th ***

สอบถามรายละเอียดโครงการประกวดได้ที่

สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ

สถานที่ติดต่อ : อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่อยู่ : ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

โทรศัพท์ : ๐ ๓๘๑๐ ๓๐๙๖

E-Mail:prajaks@go.buu.ac.th

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ลิ้ง คลิกเลย

infographic 

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ดำเนินธุรกิจ System Integrator มีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ  นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 7” ขึ้น ( Code Your Dreams) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา

การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in the Next Decade”

วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Advanced Virtual and Intelligent Computing ในสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in…

โครงการ “การส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry” ในหลักสูตร MTA : Cloud Fundamental

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry” ในหลักสูตร MTA : Cloud Fundamental ณ ห้อง SD413 และ SD417 อาคารสิรินธร โดยมีวิทยากรบรรยายคือ อ.วิรัตน์ พุทธาพร และ อ.มนตรี กลิ่นอ่อน มาฝึกอบรม ทดสอบ พัฒนาทักษะให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรให้มีความชำนาญทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และช่วยผลักดัน สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล