ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน” ในรูปแบบ Infofraphic
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ลิ้ง คลิกเลย

infographic 

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครนิสิตเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ดำเนินธุรกิจ System Integrator มีความต้องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ  นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 7” ขึ้น ( Code Your Dreams) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา และมีโอกาสเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หลังจากสำเร็จการศึกษา

การประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in the Next Decade”

วันที่ 31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัย Advanced Virtual and Intelligent Computing ในสังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 10 “KST-2018 “Cybernetics in…

โครงการ “การส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry” ในหลักสูตร MTA : Cloud Fundamental

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “การส่งเสริมบุคลากรได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลระดับ Entry” ในหลักสูตร MTA : Cloud Fundamental ณ ห้อง SD413 และ SD417 อาคารสิรินธร โดยมีวิทยากรบรรยายคือ อ.วิรัตน์ พุทธาพร และ อ.มนตรี กลิ่นอ่อน มาฝึกอบรม ทดสอบ พัฒนาทักษะให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศเกิดความรู้ความเชี่ยวชาญ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สนับสนุนให้นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรให้มีความชำนาญทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และช่วยผลักดัน สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการจัดพิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The National Software Contest : NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยมี ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจรารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดี เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนแก่นิสิต นักเรียน ที่ส่งข้อเสนอพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เน้นโครงการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยข้อเสนอและผลงานได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลงานโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศต่อไป

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ณ ห้อง MIT ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวิทยากรคือ ดร.จิตติมา ศังขมณี ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ของสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มาบรรยาย ฝึกปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับนิสิตในสาขาวิชา หัวข้อ “การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ โดยใช้เทคนิคสกัม ” วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ สร้างเป้าหมายวิชาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงใจและเป้าหมายในการเรียน

การอบรมในโครงการ Clicknext with Us Camp 2017

วันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ในโครงการ Clicknext with Us Camp 2017 โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต ณ ห้องบรรยายSD-506,SD-514,และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SD-413 อาคารสิรินธร ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมแบ่งตามกลุ่ม คือ
Group A: Programmer Web Developer: .Net
Group B: Business Analyst / Project coordinator
และ Group C: Linux System Admin

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา ClickNext with Us Camp 2017

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีบริษัท คลิ้กเน็กซ์ (ClickNext with Us Camp 2017) มาอบรมให้ความรู้ ประสบการณ์แก่นิสิต เวลา 8:00 น.-16:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท การเตรียมพร้อมสู่การเข้าทำงาน รวมถึงตำแหน่งงานและการจัดสอบนิสิต

โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมสวดมนต์พร้อมเพรียงกัน เวลา 16.00 น. ณ ห้อง SD-506 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา บริษัท CDG จำกัด เวลา 13:00 น.-16:00 น. ณ ห้องเรียน MIT ทางไกลชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวณิช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนจากบริษัท CDG ภายในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท รวมถึงตำแหน่งง านและการจัดสอบนิสิต