โครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Deep Learning”

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการการเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “กิจกรรมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Deep Learning” ณ ห้อง MIT ทางไกล ชั้น 5 อาคารเกษม จาติกวนิช โดยมีวิทยากรบบรยายคือ ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต จาก NECTEC วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ Deep Learning และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางงานวิจัยและในการดำเนินชีวิตทำงานหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Boot camp สู่ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)โดยมีวิทยากรบรรยายคือ คุณวีระ เกษตรสิน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 6 ทีม ทีมละ 4 คน จำนวน 24 คน ประกอบด้วย คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตมหาวิทยาลัยเครือข่าย คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จำนวน 1 ทีม ทีมละ 4 คน จำนวน   4 คน นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย/สถาบัน และพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นให้แก่นิสิต นักศึกษา

โครงการติดตั้งระบบสารสนเทศให้กับกรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ และผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ พร้อมด้วยนิสิตทุนพระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 7 คน ได้เดินทางไปดำเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารข้อมูลบุคลากรการกีฬา ให้กับ กรมกีฬาระดับสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งทางคณะฯ เล็งเห็นว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนานั้น ควรให้นิสิตนำไปติดตั้งและอบรมผู้ใช้งานจริง พร้อมทั้งดำเนินการจัดสอบให้กับนิสิตในส่วนของรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้นิสิตจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานกับสถานที่จริงด้วย ท้ายสุดของโครงการมีพิธีมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยบูรพาโดย ผศ.ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับท่านรองอธิบดีกรมฯ

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศเข้าร่วม พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 9 (National Science Research Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้ นิสิต อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ รวมถึงผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติ และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันในการพัฒนาผลงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 900 คน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน 5 นิทรรศการ จากเครือข่ายเทา-งาม และนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 หน่วยงาน

โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะวิทยาการสารสนเทศได้จัด โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ที่ใช้ทั้งความอดทน เพียรพยายาม ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษาตลอดหลักสูตรในรั้วเทาทองจนสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บัณฑิตทุกๆท่านที่สำเร็จการศึกษาประจำปีนี้

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนลงหาดบางแสน (BIG CLEANING DAY)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองแสนสุข ในการกวาดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนลงหาดบางแสน (BIG CLEANING DAY)ซึ่งขยะจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้หลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์และงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานของรัฐและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ โดยแบ่งจุดในการทำสะอาดดังนี้
จุดที่ 1 เริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปสี่แยกร้านจรินทร์ (ถนนลงหาดบางแสน)
จุดที่ 2 เริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน
จุดที่ 3 เริ่มจากทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน ไปโรงแรมเอสทู

โครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์  เพื่อสืบสานประเพณีไทย และความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต โดยมี ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลานอินทนิล ตึกสิรินธร มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

โครงการการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาคตะวันออก

สามารถสมัครได้ที่ลิ้ง https://goo.gl/forms/wQ64xp1XQmSzmIp73

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 และ Informatics Night ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี 4 และ Informatics Night ประจำปีการศึกษา 2559 เวลา 13.00-21.00 น. ณ ห้องสอนทางไกลชั้น 5 และลานอเนกประสงค์หน้าหอประชุมธำรง บัวศรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีและเตรียมพร้อมให้กับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และพิธีมอบทุนแก่นิสิตที่ผ่านการพิจารณาทุนของคณะฯ รวมถึงมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559