พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการจัดพิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The National Software Contest : NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยมี ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจรารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดี เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนแก่นิสิต นักเรียน ที่ส่งข้อเสนอพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เน้นโครงการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยข้อเสนอและผลงานได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลงานโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศต่อไป

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน
2. ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
4. มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นปี 1 ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
5. นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต้องร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนใดๆ จากแหล่งอื่น

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต 2560

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 30,000 บาท
คุณสมบัติดังนี้
1. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ความประพฤติดี
4. มีความเป็นผู้นำ
5. ไม่เป็นผู้ซึ่่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด
8. เป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปี 2

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2560 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใดๆ
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความเป็นผู้นำสูงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี

นิสิตที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
โดยคุณสมบัติดังนี้
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 3.0 ขึ้นไป
3. ความประพฤติดี
4. ศึกษาอยู่ชั้น ปี 2 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง


ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ทุนละ 10,000 บาท โดยกำหนดคุณสมบัติดังนี้

1. อยู่ในชั้นปี 2 และปี 3 ในปีการศึกษา 2560

2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3. ความประพฤติเรียบร้อย

4. ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ รับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่

 

โดยกำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 (ภายในวันและเวลาราชการ) ที่พี่เก่ง ชั้น 4 ห้อง 415

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพื่อจัดสรรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยนิสิตที่สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://affairs.buu.ac.th/index.php/main/detail/864
กำหนดส่งใบสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 (ภายในวันและเวลาราชการ) ที่พี่เก่ง สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 4 ห้อง 415


รับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับ “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ “ทุน NSTDA Chair Professor” ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/ChairProfessor/