ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลการประกวดภาพ Infographic หัวข้อ “สงกรานต์บางแสน”

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพ Infographic ในโครงการวิธีการนำเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ สงกรานต์บางแสน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน  สงกรานต์นี้…ที่บางแสน ผลงานของ นางสาวสุทธิชา  ปัญญาเกิด สถาบัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชื่อผลงาน  เย็นฉ่ำหัวใจ ที่วันไหลบางแสน ผลงานของ นายธนา  มักเชียว สถาบัน     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชื่อผลงาน  มหาสงกรานต์ เบิกบาน ชื่นใจ ผลงานของ นายรัฐพล  ยิ่งรุ่งโรจน์ สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย ชื่อผลงาน Songkran Bangsaen ผลงานของ นายอภิศักดิ์  เป็กธนู และนางสาวเบญจพร  บุษยากร สถาบัน  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ———————————————————————————————————————————————————————————— รางวัลชมเชย…

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 15 ทุน ทุนละ 3,000 บาท สำเนาประกาศการให้ทุนกิจกรรม2560

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 ทุน ทุนละ 9,000 บาท สำเนาประกาศการให้ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 2560

 

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่นคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท สำเนาประกาศการให้ทุนผลการเรียนดีเด่น 2560

 

ให้นิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น นำหลักฐานบัตรประจำตัวนิสิต (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ มาแสดงตนที่สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่รายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศจะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

depa เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับทุน

ประชาสัมพันธ์ : depa เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมรับทุน สำหรับ Conceptual Plan จำนวน 400 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท , depa Digital Startup Fund มูลค่าทุนละ 1 ล้านบาท และ depa Investment for Growth มูลค่าทุนละ 5 ล้านบาท
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศปีการศึกษา 2560
1. ทุนกิจกรรม จำนวน 15 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  สำเนาประกาศรับสมุครทุนกิจกรรม2560
2. ทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท สำเนาประกาศรับสมัครทุนผลการเรียน2560
3. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 9,000 บาท  สำเนาประกาศรับสมัครทุนขาดแคลนทุนทรัพย์2560

กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานจัดการศึกษา อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตึกใหม่ ชั้น 2 ติดต่อคุณกรสหนันท์ (พี่เก่ง) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

พิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติในการจัดพิธีมอบทุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The National Software Contest : NSC 2018) รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงการ รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ โดยมี ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจรารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล รองคณบดี เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนแก่นิสิต นักเรียน ที่ส่งข้อเสนอพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ เน้นโครงการที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยข้อเสนอและผลงานได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผลงานโดดเด่นจะได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศต่อไป

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และกำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาที่ขอรับทุน
2. ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
4. มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ยกเว้นปี 1 ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมปลายไม่ต่ำกว่า 2.00
5. นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต้องร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาหรือทุนใดๆ จากแหล่งอื่น

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนานิสิต 2560

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 30,000 บาท
คุณสมบัติดังนี้
1. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ความประพฤติดี
4. มีความเป็นผู้นำ
5. ไม่เป็นผู้ซึ่่งมีปัญหาด้านสุขภาพ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้นเงินกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
7. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมและการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด
8. เป็นนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ปี 2

นิสิตที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส ประจำปีการศึกษา 2560 ทุนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิสิตที่ศึกษาอยู่ชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2560 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษหรือคดีใดๆ
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความเป็นผู้นำสูงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. ใช้สิทธิในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี

นิสิตที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ ทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
โดยคุณสมบัติดังนี้
1. ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 3.0 ขึ้นไป
3. ความประพฤติดี
4. ศึกษาอยู่ชั้น ปี 2 ขึ้นไป
5. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ
6. ผู้รับทุนต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง


ทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

หรือติดต่อสอบถามได้ที่คุณไพบุลย์ บุญล้อม กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต ชั้น 1 กองกิจการนิสิต กำหนดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2560