ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศปีการศึกษา 2560
1. ทุนกิจกรรม จำนวน 15 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  สำเนาประกาศรับสมุครทุนกิจกรรม2560
2. ทุนผลการเรียนดีเด่น จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท สำเนาประกาศรับสมัครทุนผลการเรียน2560
3. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 12 ทุน ทุนละ 9,000 บาท  สำเนาประกาศรับสมัครทุนขาดแคลนทุนทรัพย์2560

กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่สำนักงานจัดการศึกษา อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ตึกใหม่ ชั้น 2 ติดต่อคุณกรสหนันท์ (พี่เก่ง) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ประกาศให้ทุนการศึกษานิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอเชิญนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังนี้ ทุนกิจกรรม                              จำนวน  15 ทุน          ทุนละ 3,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์             จำนวน  12 ทุน          ทุนละ 9,000 บาท  (รายละเอียดประกาศ) ทุนผลการเรียนดีเด่น          …

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกนิสิตได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

****ให้นิสิตลงทะเบียนรับทุนการศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี ๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ และ Informatics Night ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ลานพลาซ่า หอประชุมธำรง บัวศรี ***

  1. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
  2. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
  3. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
  4. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน ๔ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จำนวน ๔ ทุน คุณสมบัติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับผลภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ หลักฐานพร้อมใบสมัคร  ใบแจ้งผลการศึกษาในปีการศึกษา (๑/๒๕๕๘ และ๒/๒๕๕๘)  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนิสิต ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เขียนด้วยลายมือตนเอง จำนวน…

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๑๘ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  จำนวน ๕ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน ๕ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)     จำนวน ๕ ทุน นิสิตระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ)        จำนวน ๓ ทุน คุณสมบัติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร ใบแจ้งผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนิสิต ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)…

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๙,๐๐๐ บาท นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน ๕ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน ๕ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จำนวน ๕ ทุน คุณสมบัติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ ต้องแสดงหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครองที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักฐานการสมัคร แนบพร้อมใบสมัคร ดังนี้ ใบแจ้งผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนิสิต ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เขียนด้วยลายมือตนเอง จำนวน ๑ ฉบับ…

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท คุณสมบัติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะฯ หรือสาขาวิชา ต้องเคยเป็นกรรมการสโมสรนิสิต หรือ ช่วยปฏิบัติงานในกิจกรรมเสริมวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อการรับทุน เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้น้องใหม่ก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัคร ใบแจ้งผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนิสิต ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เขียนด้วยลายมือตนเอง จำนวน ๑ ฉบับ หลักฐานแสดงการเป็นกรรมการสโมสรนิสิต และการช่วยปฏิบัติงานในกิจกรรมเสริมวิชาการ เช่น คำสั่งแต่งตั้ง ภาพถ่าย เป็นต้น ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคารสิรินธร…

ประกาศข้อมูลการทำงาน จำนวนชั่วโมง ของทุนคณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกาศจากงานกิจการนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ รายชื่อ จำนวนชั่วโมงที่นิสิตมาปฏิบัติหน้าที่สำหรับทุนการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ ดังไฟล์แนบ ขอให้นิสิตที่ยังทำงานให้คณะไม่ครบตามจำนวนทุน ขอให้นิสิตมาติดต่อพี่เก่งด้วยนะค่ะ ลำดับ รหัส ชื่อ – นามสกุล ทุน57 ชั้นปี สถานะ สาขา รวม ชม. 1 57160246 นายสุรพงษ์ อินทวงศ์ ขาดแคลน 80 ชม. 57 CS 0 2 55160561 นายณัฐวัตร ธรรมสงฆ์ ขาดแคลน 80 ชม. 55 CS 0 3 55160366 นางสาวรัชนีกร กาวิโล ขาดแคลน 80 ชม. 55 CS 0 4 56160341 นางสาวนวพร สุขพรหม ขาดแคลน 80 ชม.…

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กองกิจการนิสิต ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   รายชื่อดังแนบ