Become an Humboldtian – Sponsorship Programmes for Postdoctoral Scientists and Scholars

We promote academic cooperation between excellent scientists and scholars from abroad and from Germany. Whether you are a young postdoctoral researcher at the beginning of your academic career, an experienced, established academic, or even a world authority in your discipline – our research fellowships and research awards offer you sponsorship tailored to you and to…

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามที่คณะวิทยาการสารสนเทศ ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกนิสิตได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ ขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

****ให้นิสิตลงทะเบียนรับทุนการศึกษา ในงานปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปี ๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ และ Informatics Night ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ลานพลาซ่า หอประชุมธำรง บัวศรี ***

  1. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
  2. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
  3. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558
  4. รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2558

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดสรรทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน ๔ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) จำนวน ๔ ทุน คุณสมบัติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยของภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘  ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ เมื่อเปรียบเทียบกับผลภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๗ หลักฐานพร้อมใบสมัคร  ใบแจ้งผลการศึกษาในปีการศึกษา (๑/๒๕๕๘ และ๒/๒๕๕๘)  รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนิสิต ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เขียนด้วยลายมือตนเอง จำนวน…

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนผลการเรียนดีเด่น คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๑๘ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  จำนวน ๕ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) จำนวน ๕ ทุน นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)     จำนวน ๕ ทุน นิสิตระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ)        จำนวน ๓ ทุน คุณสมบัติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร ใบแจ้งผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนิสิต ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)…