รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนกิจกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นจำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท คุณสมบัติ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ ต้องมีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะฯ หรือสาขาวิชา ต้องเคยเป็นกรรมการสโมสรนิสิต หรือ ช่วยปฏิบัติงานในกิจกรรมเสริมวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อการรับทุน เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้น้องใหม่ก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น หลักฐานที่แนบพร้อมใบสมัคร ใบแจ้งผลการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายชุดนิสิต ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ประวัติส่วนตัวโดยย่อ เขียนด้วยลายมือตนเอง จำนวน ๑ ฉบับ หลักฐานแสดงการเป็นกรรมการสโมสรนิสิต และการช่วยปฏิบัติงานในกิจกรรมเสริมวิชาการ เช่น คำสั่งแต่งตั้ง ภาพถ่าย เป็นต้น ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคารสิรินธร…

ประกาศข้อมูลการทำงาน จำนวนชั่วโมง ของทุนคณะวิทยาการสารสนเทศ

ประกาศจากงานกิจการนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ รายชื่อ จำนวนชั่วโมงที่นิสิตมาปฏิบัติหน้าที่สำหรับทุนการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ ดังไฟล์แนบ ขอให้นิสิตที่ยังทำงานให้คณะไม่ครบตามจำนวนทุน ขอให้นิสิตมาติดต่อพี่เก่งด้วยนะค่ะ ลำดับ รหัส ชื่อ – นามสกุล ทุน57 ชั้นปี สถานะ สาขา รวม ชม. 1 57160246 นายสุรพงษ์ อินทวงศ์ ขาดแคลน 80 ชม. 57 CS 0 2 55160561 นายณัฐวัตร ธรรมสงฆ์ ขาดแคลน 80 ชม. 55 CS 0 3 55160366 นางสาวรัชนีกร กาวิโล ขาดแคลน 80 ชม. 55 CS 0 4 56160341 นางสาวนวพร สุขพรหม ขาดแคลน 80 ชม.…

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กองกิจการนิสิต ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   รายชื่อดังแนบ

รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ2)

นิสิตที่รายชื่อ ต่อไปนี้ ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ2) ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-14.00 น. ห้องสัมมนา 211 ชั้น 2  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  (ประกาศรายชื่อ)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557

 

ฝ่ายวิชาการ สกว. จะจัดให้มีการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีการสนทนา พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ นโยบายการจัดสรรทุนวิจัย เส้นทางการวิจัย  ตลอดจนตัวอย่างผลงานวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://meeting.trf.or.th/