รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ2)

นิสิตที่รายชื่อ ต่อไปนี้ ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ2) ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-14.00 น. ห้องสัมมนา 211 ชั้น 2  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  (ประกาศรายชื่อ)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557

 

ฝ่ายวิชาการ สกว. จะจัดให้มีการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลางได้นำเสนอความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยาย พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีการสนทนา พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ นโยบายการจัดสรรทุนวิจัย เส้นทางการวิจัย  ตลอดจนตัวอย่างผลงานวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ เป็นต้น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://meeting.trf.or.th/

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนิสิตเข้ารับ “ทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนการศึกษาจากรายได้คณะวิทยาการสารสนเทศ ให้แก่นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ ทุน โดยแบ่งเป็นประเภททุนดังนี้ ทุนกิจกรรม จำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ –    นิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ จำนวน ๒๕ ทุน  ดาวน์โหลดเอกสารประกาศทุน   ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน ๑๕ ทุน ทุนละ ๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ –    นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ทุน –    นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๕…

รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ2)

นิสิตที่รายชื่อ ต่อไปนี้ ให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือเข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ2) ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-14.00 น. ห้องสัมมนา 211 ชั้น 2  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต  (ประกาศรายชื่อ)mail

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

กองกิจการนิสิต ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘   รายชื่อดังแนบ