ประเภท ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
ปี พ.ศ. Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร
2558 3 1 11 2 17
2557 8 10 1 19
2556 6 15 21
รวม 17 1 36 3 57

 

 

 

 

Proceeding-ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ วันที่ นิสิต อาจารย์
1. ข่าวกรองธุรกิจอัจริยะผ่านอุปกรณ์โมบายบนระบบคลาวด์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 29 – 31
ตุลาคม 2558
นางสาวถกลวรรณ อุดมศรี ผศ.ดร.สุรางคนา
ธรรมลิขิต
2. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพ็นทาโฮเพื่อระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 29 – 31
ตุลาคม 2558
นางสาวจริญญา อักษรณรงค์ ผศ.ดร.สุรางคนา
ธรรมลิขิต
3. ระบบจัดการแฟ้มผลงานอัจฉริยะของอาจารย์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา The 12th National Conference on Computing and Information 7-8
กรกฎาคม 2559
นายอภิสิทธิ์
แสงใส
ผศ.นวลศรี
เด่นวัฒนา

 

 

Proceeding-ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 8 ผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ วันที่ นิสิต อาจารย์
1. การปรับปรุงวิธีการจัดกลุ่มปัจจัยเสี่ยงของนักเรียนที่มีโอกาสออกลางคันด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบเอ็กซ์มีนส์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่6 (หน้า 148-153).   27 – 28
กุมภาพันธ์ 2557
นายณรงค์ศักดิ์
ชูสินชินภัทร
 ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
 
2.  ขั้นตอนวิธีการทำนายค่าคะแนนความชอบที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบแนะนำเพลงโดยใช้วิธีการเทนเดนซีเบสร่วมกับข้อมูลไมโครโพรไฟล์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่10 (NCCIT2014) (หน้า 755-761).   8-9
พฤษภาคม 2557
นายสุเมธ
ดาราพิสุทธิ์
ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
3. การคัดเลือกปัจจัยเด่นและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการแยกประเภทสำหรับทำนายเพศของนกกระทาจากคุณลักษณะภายนอกของไข่นกกระทา การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง10 (NCCIT2014) (หน้า 515-521) 8-9
พฤษภาคม 2557
นายพงศ์พัฒน์
สิงห์ศรี
ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
ผศ.ดร.อุรีรัฐ
สุขสวัสดิ์ชน
4. การสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท: โปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตพีซีพร้อมระบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้แบบอัตโนมัติ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง10 (NCCIT2014)  8-9
พฤษภาคม 2557
นายวชิระ
แข็งงาน
ผศ.ดร.สุนิสา

ริมเจริญ

5. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์กลุ่มอาหาร การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง10 (NCCIT2014) (หน้า 32-38) 8-9
พฤษภาคม 2557
นางสาวสุมาลี
อิสริโยดม
ผศ.ดร.อุรีรัฐ
สุขสวัสดิ์ชน
6. Google Web Speech API Implementation Case Study: English Skill Online Practice TCU International e-Learning Conference 2014/Vol. 5/ปีที่พิมพ์ 2557/หน้า 49-53/ประเทศไทย  ปี 2557 นายธาม
แก้วสันติ
อ.ประจักษ์
จิตเงินมะดัน
7. เทคนิคการใช้วิดเจ็ตกับการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ กรณีศึกษา: ระบบเพื่อการจัดข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก PIEiS การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้ง10 (NCCIT2014) (หน้า 865-870)  8-9
พฤษภาคม 2557
  อ.อธิตา อ่อนเอื้อน
8. การประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา CIT&UniNOMS2014/ ปีที่พิมพ์ 2557 /หน้า 24-28/ประเทศไทย ปี 2557   อ.อธิตา อ่อนเอื้อน

ผศ.นวลศรี
เด่นวัฒนา

 

 

Proceeding-ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 6 ผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ วันที่ นิสิต อาจารย์
1. การประยุกต์ใช้เทคนิคการแยกประเภทในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกเพศของนกกระทาที่พิจารณาจากคุณลักษณะภายนอกของไข่นกกระทา การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 240-247) ปี 2556 นายพงศ์พัฒน์
สิงห์ศรี
 ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
2. ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี โดยขั้นตอนวิธีการเอ็กซ์มีนส์ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 307-314) ปี 2556  ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
ผศ.ดร.อุรีรัฐ
สุขสวัสดิ์ชน
3. ระบบการจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 614-620) ปี 2556 นายวรเชษฐ์
บัวสุวรรณ
ผศ.ดร.ณัฐนนท์
ลีลาตระกูล
4. Mobile Application on Android Tablets for Creating Children’s Books วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ,9(2). 1-6. ปี 2556 นางสาวศศิธร
อารยะพูนพงศ์
ผศ.ดร.ณัฐนนท์
ลีลาตระกูล
5. การวิเคราะห์กลุ่มอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงโรคเบาหวานด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่9 (หน้า 185-190) ปี 2556 ผศ.ดร.อุรีรัฐ
สุขสวัสดิ์ชน
ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
6. การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 154-160) ปี 2556 นานยอนุสรณ์
เบญจธนรัตน์
อ.เอกภพ บุญเพ็ง , ผศ.ดร.สุรางคนา
ธรรมลิขิต

อ.พีระศักดิ์
เพียรประสิทธิ์