ประเภท ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม
ปี พ.ศ. Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร
2558 3 1 11 2 17
2557 8 10 1 19
2556 6 15 21
รวม 17 1 36 3 57

 

 

 

Proceeding-ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 11 ผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ วันที่ นิสิต อาจารย์
1. Real-time Helpdesk System Architecture Approach for e-Learning using Asterisk. The Sixth TCU International e-Learning conference (pp. 248). ปี 2558 ดร.คนึงนิจ กุโบลา

อ.ประจักษ์
จิตเงินมะดัน

2. Pushing Regularity Constraint on High Utility Itemsets Mining. The 2015 International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory And Application (ICAICIT2015). 19 – 22
สิงหาคม 2558
นายอรรถสิทธิ์
สุรฤกษ์
ผศ.ดร.โกเมศ
อัมพวัน
3. Mining top-k frequent-regular patterns based on use-given length constraints. The 19th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (pp. 151-154).  ปี 2558 นายปรีชา
สิทธิชัยทวีกุล
ผศ.ดร.โกเมศ
อัมพวัน
4. Automated detection of spiculated masses using integrated method based on Active Contour The 2015 International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory And Application (ICAICIT2015). 19 – 22
สิงหาคม 2558
นายปิยะตระกูล
บุญทอง
ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ
5. Empirical Modelling for Dynamic Visualization of ICU Patient Data Streams BEIC2015 25 – 27
พฤศจิกายน 2558
MR.Keovessna Vong ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ
6. Fall Detection using Directional Bounding Box 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015) 22 – 24
กรกฎาคม 2558
นายอภิเชษฐ์
ยาใจ
ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ
7. Fisher Feature Selection for Emotion Recognition ICSEC2015 23 – 26
พฤศจิกายน 2558
นายปิยะตระกูล
บุญทอง
ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ
8. The Automated Skull Stripping of Brain Magnetic Resonance Images using he Integrated Method BEIC2015 25 – 27
พฤศจิกายน 2558
นายมานิต
ชาญสุภาพ
ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ
9. Incremental Session Based Collaborative Filtering with Forgetting Mechanisms 19th International Computer Science and Engineering Conference.  23 – 26
พฤศจิกายน 2558
นายสุเมธ
ดาราพิสุทธิ์
ผศ.ดร.อุรีรัฐ
สุขสวัสดิ์ชน
ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
10. The constant time of predictive algorithm for music recommendation with time context 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015) (pp. 63-68).  22 – 24
กรกฎาคม 2558
นายสุเมธ
ดาราพิสุทธิ์
ผศ.ดร.อุรีรัฐ
สุขสวัสดิ์ชน
ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
11. Developing a part-time lecturer appointment notification system using UCD. The 2015 International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory And Application (ICAICIT2015). 19 – 22
สิงหาคม 2558
นายสุชานนท์
เซ่งฉ้วน
อ.วิทวัส
พันธุมจินดา

อ.อธิตา อ่อนเอื้อน

 

 

Proceeding-ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2557 จำนวน 10 ผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ วันที่ นิสิต อาจารย์
1. Mining N-most Interesting Multi-level Frequent Itemsets without Support Threshold. The 12th International Conference on Artificial Intelligence and Symbolic Computation (pp. 125-134). ปี 2557   ผศ.ดร.โกเมศ
อัมพวัน
2. Enhancing quality of results on Top-k Frequent-Regular Pattern mining. International Conference on Engineering Science and Innovative Technology. 19-21 มีนาคม 2557  นายปรีชา
สิทธิชัยทวีกุล
ผศ.ดร.โกเมศ
อัมพวัน
3. Comparison of the Constant Prediction Time of Collaborative Filtering Algorithms by Using Time Contexts 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (pp.302-306). 14-16 พฤษภาคม 2557 นายสุเมธ
ดาราพิสุทธิ์
ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
4. A Comparative Analysis of Appliance Classifiers for Wireless Classification System. The 9th Asian Internet Engineering Conference (pp. 66-74).  ปี 2557  นายเกรียงศักดิ์
ปานโพธิ์ทอง
ผศ.ดร.ณัฐนนท์
ลีลาตระกูล
5. A Hybrid (mu+lambda) Evolutionary Algorithm for Evolving Simple Trading Rules: Case Study on Stock 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2014 (pp. 99-104). ปี 2557   ผศ.ดร.สุนิสา
ริมเจริญ
ผศ.ดร.ณัฐนนท์
ลีลาตระกูล
อ.สุภาวดี
ศรีคำดี
6. Improving classification rate constrained to imbalanced data between overlapped and non-overlapped regions by hybrid algorithms 14 ตุลาคม 2557 นางสาวปิยนุช
วรบุตร
ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ
7. Improving Missing Values Imputation in Collaborative Filtering With User-Preference Genre and Singular Value Decomposition 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (pp. 87-92). 30-31 มกราคม 2557 นายวณพล
อินทร์สุวรรณ์
ผศ.ดร.อุรีรัฐ
สุขสวัสดิ์ชน
ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
8. Semi-automated detection of breast mass speculation using active contour. the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 Annual Summit and Conference (pp. 1-6). ปี 2557 นายปิยะตระกูล
บุญทอง
อ.เบญจภรณ์
จันทรกองกุล
ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ
ผศ.ดร.อัณณ์นุพันธ์
รอดทุกข์
ผศ.ดร.กฤษณะ
ชินสาร
9. Conference Management System for Information Technology Academic Conference : A SaaS Approach. The Burapha University International Conference 2014 (pp. 261-268). ปี 2557   อ.กันทิมา
อ่อนละออ
อ.ประวิทย์ บุญมี
อ.ประจักษ์
จิตเงินมะดัน
10.  Automatic Exudates Detection in Retinal Images Using Efficient Integrated Approaches. Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 Annual Summit and Conference (pp. 1-5). ปี 2557 นายวุฒิชัย
เหลืองเรืองรอง
อ.ภูสิต กุลเกษม

ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ

ผศ.ดร.กฤษณะ
ชินสาร

 

 

 

Proceeding-ระดับนานาชาติ ปี พ.ศ. 2556 จำนวน 15 ผลงาน

 

ลำดับ ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ วันที่ นิสิต อาจารย์
1.  การประมาณเวลาในการพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา  International Conference on e-Business 2013 (หน้า19-28). ปี 2556  นางสาวจารุวรรณ
สุระเสียง
 ดร.คนึงนิจ
กุโบลา
ผศ.ดร.อุรีรัฐ
สุขสวัสดิ์ชน
2.  An efficient method for constructing dictionary base on decompounding.  The 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (pp. 151-154). ปี 2556    ผศ.ดร.โกเมศ
อัมพวัน
3.  SST: An efficient Suffix-Sharing Trie Structure for Dictionary Lookup.  The 7th Asia International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation (pp. 179-184). ปี 2556      ผศ.ดร.โกเมศ
อัมพวัน
4.  Mining top-k frequent-regular patterns based on user-given trade-off between frequency and regularity. The 6th International Conference on Advances in Information Technology: IAIT-2013. ปี 2556      ผศ.ดร.โกเมศ

อัมพวัน

5.  Quantitative Effects of using Facebook as a Learning Tool on Students’ Performance.  The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering (pp. 99-104).  ปี 2556     ผศ.ดร.ณัฐนนท์
ลีลาตระกูล
6.  Appliance Classification to Monitor Power Consumption with WirelessSensor Network for Saving Energy  JCSSE2013 ปี 2556      ผศ.ดร.ณัฐนนท์
ลีลาตระกูล
7.  A Hybrid (mu+lambda) Evolutionary Algorithm for Evolving Simple Trading Rules: Case Study on Stock Exchange of Thailand (SET50).  Proceedings of 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2014 (pp. 99-104). ปี 2556     ผศ.ดร.สุนิสา
ริมเจริญ
ผศ.ดร.ณัฐนนท์
ลีลาตระกูล
อ.สุภาวดี ศรีคำดี
8.  A Frequency-Based Updating Strategy in Compact Genetic Algorithm. The 17th International Computer Science and Engineering Conference 2013 (pp. 212-216). ปี 2556   นายศรีชล
ภิรมย์ลาภ
 ผศ.ดร.สุนิสา
ริมเจริญ
9.  Acupuncture Expert System for Office Syndrome. The 17th International Computer Science and Engineering Conference 2013 (pp. 441-446). ปี 2556   นายจักร์กฤช
ศิริรักษ์
 ผศ.ดร.สุนิสา
ริมเจริญ
อ.เกรียงไกร
เถลิงพล
10.  Web Page Template Design Using Interactive Genetic Algorithm.   ปี 2556    DAVY SORN  ผศ.ดร.สุนิสา
ริมเจริญ
11.  การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ใน SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธีK-Means เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน The 11th International Conference on e-Business 2013 ปี 2556   นางสาว ณัฏฐ์ฏาพร
สายคำวงษ์
 ผศ.ดร.สุนิสา
ริมเจริญ
12. วิธีการเติมค่าข้อมูลที่ขาดหายด้วยจุดศูนย์กลางกลุ่มของเคมีนส์ร่วมการแตกค่าแบบเอกฐานในการวิธีการกรองข้อมูลร่วมบนระบบแนะนำข้อมูล.  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ“Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2013)”  ปี 2556   นายวณพล
อินทร์สุวรรณ์
ผศ.ดร.อุรีรัฐ
สุขสวัสดิ์ชน
ผศ.ดร.จักริน
สุขสวัสดิ์ชน
 
13.  Intrusion Feature Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of ItemSet. The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 627-632). ปี 2556    นางสาวจรรยา
อ้นปันส์
 ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ
อ.เบญจภรณ์
จันทรกองกุล
ผศ.ดร.กฤษณะ
ชินสาร
14.  Migration Planning using Modified Cuckoo Search Algorithm.  The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 621-626).  ปี 2556  นายเอกจิต

แซ่ลิ้ม

 ผศ.ดร.สุวรรณา
รัศมีขวัญ
อ.ภูสิต กุลเกษม
ผศ.ดร.กฤษณะ
ชินสาร
15.  Prediction of the Stock Exchange of Thailand Index using an Evolutionary Algorithm Portfolio.  Proceedings of 5th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2013 (pp. 37-42). ปี 2556      อ.สุภาวดี
ศรีคำดี
ผศ.ดร.สุนิสา
ริมเจริญ

ผศ.ดร.ณัฐนนท์
ลีลาตระกูล