ดร.ขยัน จันทรสถาพร

ดร.ขยัน จันทรสถาพร

  • การพัฒนาซอฟต์แวร์บนวินโดวส์ เว็บ และอุปกรณ์พกพา
  • การพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์ทางวิศวกรรมและไมโครคอนโทรลเลอร์
  • การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงประหยัดพลังงาน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ด้าน Design Patterns)
  • กระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณในระดับประถมและมัธยมศึกษา
  • การบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
  • การเลี้ยงดูบุตรแบบสองภาษา

ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ CV  Kayun_CV.pdf

 

• ปร.ด. – เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
• M.B.A. – Finance 2538 Drexel University, Philadelphia, Pennsylvania, USA
• บธ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 – การเงินและการธนาคาร 2535 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ
• วศ.บ. – อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2558 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพ