ดร.ณัฐพร ภักดี

ดร.ณัฐพร ภักดี

 • อาจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-910E
 • Email: nattaporn@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5387
 • Data Mining
 • Multivariate Statistics
 • Big Data
 • ณัฐพร ภักดี. (2561). นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันการศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (2559). Digital Technology Model for Tourism Businesses Development Case Study of Saensuk Municipal Area. เงินรายได้ส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (2560). ระบบพยากรณ์สมรรถนะการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ระยะที่ 1). เงินรายได้ส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (2560). The Design of Software Development Teams for Academic Scenarios. เงินรายได้ส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (2560). การประยุกต์ใช้เทคนิคเอไจล์สำหรับการทดสอบการยอมรับซอฟต์แวร์แบบ SaaS สำหรับองค์กรผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก. เงินรายได้ส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (สิงหาคม 2560). เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค, FEU academic review ฉบับที่ 11.
 • การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา