ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (ประธานหลักสูตร)

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (ประธานหลักสูตร)

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (ประธานหลักสูตร)

 • อาจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-912D
 • Email: prajaks@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: +66 (0)38 10 5374
 • Accessibility
 • Usability
 • Human Computer Interaction
 • User-Centered Design
 • UX/UI Design
 • Interactive Media
 • Social Media Marketing
 • Smart Home
 • Smart Farming
 • Automation
 • Jitngernmadan, P., & Kubola, K. (2015). Real-time Helpdesk System Architecture Approach for e-Learning using Asterisk. In Proceedings of The Sixth TCU International e-Learning conference (pp. 248). Bangkok: Thailand Cyber University.
 • Kaewsonti, T., & Jitngernmadan, P. (2014). Google Web Speech API Implementation Case Study: English Skill Online Practice. In Proceedings of The Fifth TCU International e-Learning conference. Bangkok: Thailand Cyber University.
 • Onlaor, K., Boonmee, P., & Jitngernmadan, P. (2014). Conference Management System for Information Technology Academic Conference : A SaaS Approach. In Proceeding of The Burapha University International Conference 2014 (pp. 261-268). Chonburi: Burapha University.
 • Prajaks Jitngernmadan, Norbert Stuhrmann and Reinhard Langmann, “Mixed Learning Environment for the Real-Time Communication System PROFINET”, Fifth International REV (Remote Engineering and Virtual Instrumentation) Conference, Duesseldorf, Germany, 2008.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • CV Prajaks 2018
 • Ph.D. (Doctoral Programme in Engineering Sciences) (Doktor der technischen Wissenschaften), Linz, Austria
 • M.Sc. (Electrical Engineering and Information Technologies) University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany
 • B.Sc. (Information Technology) University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany