ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

 • อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-913B
 • Email: krisana@informatics.buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5369
 • Data Structure and Algorithm Design
 • Computer Graphics
 • Digital Image Processing
 • Neural Network
 • Natural Language Processing
 • Programming Language Concepts
 • http://dbsrv.lib.buu.ac.th/epfolionew/?p=203
 • Wong-od, A., Rodtook, A., Rasmequan, S. & Chinnasarn, K. (2017). Automated segmentation of media-adventitia and lumen from intravascular ultrasound images using non-parametric thresholding. In Proceedings of 9th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2017 (pp. 220-225). Pattaya: Thailand.
 • Chansuparp, M., Rodtook, A., Rasmequan, S. & Chinnasarn, K. (2016). Novel features for Classification of Hydrocephalus and Cerebral Atrophy. In Proceeding of the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering. Khon Kaen: Khon Kaen University.
 • Sungkhun, S., Rasmequan, S., Chinnasarn, K. & Rodtook, A. (2016). Verebral Body Segmentation using Aggregate Superpixels. In Proceeding of the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering. Khon Kaen: Khon Kaen University.
 • Keo, C., Rasmequan, S., Chinnasarn, K. & Rodtook, A. (2016). Verebral Pose Estimation using Horizontal Gradient Vector Field. In Proceeding of the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering. Khon Kaen: Khon Kaen University.
 • Sungkhun, S, C.Keo, S.Rasmequan, A.Rodtook, and K.Chinnasarn, “Automated Multiple Lesion Identification on Vertebral Spine using Modified Average Intensity”, in Proceedings of the 2016 International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Application (ICAICTA), PARK ROYAL HOTEL, PENANG, MALAYSIA, Aug 16-19, 2016.
 • Intaramanee, T., Rasmequan, S., Chinnasarn, K. & Rodtook, A. (2016). Optic Disc Detection via Blood Vessels Origin using Morphological End Point. In Proceedings of the International Conference on Advanced informaticsConcepts, Theory and Applications. Penang: Malaysia.

 • Khoeun, R., Rasmequan, S., Chinnasarn, K. & Rodtook, A. (2016). Microaneurysm Candidate Extraction. In Proceeding of the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering. Khon Kaen: Khon Kaen University.
 • Suwannatat, T., Chinnasarn, K. & Indra-Payoong, N. (2015). Multi-Features Particle PHD Filtering for Multiple Humans Tracking. In Proceeding of the International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2015. Chiang Mai: thailand.
 • Vong, K., Rasmequan, S., Chinnasarn, K. & Harfield, A. (2015). Empirical Modelling for Dynamic Visualization of ICU Patient Data Streams. In Proceeding of the Biomedical Engineering International Conference 2015. Pattaya: thailand.
 • Chansuparp, M., Rodtook, A., Rasmequan, S. & Chinnasarn, K. (2015). The Automated Skull Stripping of Brain Magnetic Resonance Images using the Integrated Method. In Proceeding of the Biomedical Engineering International Conference 2015. Pattaya: thailand.
 • Yajai, A., Rodtook, A., Chinnasarn, K. & Rasmequan, S. (2015). Fall Detection using Directional Bouding Box. In Proceeding of the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Enginerring (pp. 52-57). Songkhla: Prince of Songkla University.
 • Luangruangrongt, W., Kulkasem, P., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2014). Automatic Exudates Detection in Retinal Images Using Efficient Integrated Approaches. In Proceeding of the AsiaPacific Signal and Information Processing Association 2014 Annual Summit and Conference (pp. 1-5). Siem Reap: Cambodia.
 • Boonthong, P., Jantarakongkul, B., Rasmequan, S., Rodtook, A., & Chinnasarn, K. (2014). Semi-automated detection of breast mass speculation using active contour. In Proceeding of the AsiaPacific Signal and Information Processing Association 2014 Annual Summit and Conference (pp. 1-6). Siem Reap: Cambodia.
 • Voraboot, P., Rasmequan, S., Chinnasarn, K., & Lursinsap, C. (2014). Improving Classification Rate constrained to Imbalanced data between overlapped and non-overlapped regions by hybrid algorithms. NeuroComputing, 152, 429-443.
 • Onpans, J., Rasmequan, S., Jantarakongkul, B., & Chinnasarn, K. (2013). Intrusion Feature Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of ItemSet. In Proceeding of the 13th International Symposium on Communications and Information Technologies.
 • Saelim, A., Rasmequan, S., Kulkasem, P., & Chinnasarn, K. (2013). Migration Planning using Modified Cuckoo Search Algorithm. In Proceeding of the 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 621-626). Samui: Thailand.
 • Onpans, J., Rasmequan, S., Jantarakongkul, B., & Chinnasarn, K. (2013). Intrusion Feature Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of ItemSet. In Proceeding of the 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 627-632). Samui: Thailand.
 • Voraboot, P., Rasmequan, S., Lursinsap, C., & Chinnasarn, K. (2012). A modifiled error function for imbalanced dataset classification problem. In Proceeding of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology. Seoul, Rep. of Korea.
 • Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Chainnasarn, K. (2012). NeuroEAs-based algorithm portfolios for classification problems. In Proceedings of 4th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2012 (pp. 62-68), Chonburi: Burapha University.
 • Voraboot, P., Rasmequan, S., Lursinsap, C., & Chinnasarn, K. (2012). A modifiled error function for imbalanced dataset classification problem. In Proceeding of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology. Seoul, Rep. of Korea.
 • Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Chainnasarn, K. (2011). A simple portfolio algorithm using collaborative learning of ga and ann for classification problem. In Proceedings of 3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies. Chonburi: Burapha University.

 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • Krisana CV
 • วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม