ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญ

ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญ

 • อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-913D
 • Email: rsunisa@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5377
 • Artificial Intelligence
 • Data Structure and Algorithms Design
 • Evolutionary Computing
 • Information Retrieval
 • Machine Learning
 • Operations Research
 • Real Options
 • Supawadee Srikamdee, Sunisa Rimcharoen and Nutthanon Leelathakul, “Forecasting Sugarcane Yield Using mu+lambda Adaptive Evolution Strategies”, The 8th International Conference on Computer Science and its Applications (CSA-16), Dec 19-21, 2016.
 • Thawaree Sukkasem and Sunisa Rimcharoen, “A Hierarchical Clustering Analysis of the ASEAN and the Top 10 World’s Major Stock Indices”, International Conference on Information Technology (InCIT), Oct 27-28, 2016.
 • ถาวรีย์ สุขเกษม และ สุนิสา ริมเจริญ. (๒๕๕๙). การวิเคราะห์หลักทรัพย์ใน SET High Dividend 30 โดยใช้การจัดกลุ่มแบบลำดับชั้น. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8, Oct 26-27, 2016.
 • Suriya Yodphet, Sunisa Rimcharoen and Nutthanon Leelathakul, “LARG: Loss Avoidance Technical Trading Rules using Genetic Algorithm”, In Proceedings of 8th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST 2016), Chiangmai, Thailand, Feb 3 – 6, 2016.
 • Sunisa Rimcharoen, Srichol Phiromlap, and Nutthanon Leelathakul, “Analysis of frequency-based compact genetic algorithm (fb-cGA)”. Maejo Int. J. Sci. Technol., Vol. 9 No. 1, 2015.
 • วชิระ แข็งงาน และ สุนิสา ริมเจริญ, “การสร้างโจทย์คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบทโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตพีซีพร้อมระบบวิเคราะห์ผลการเรียนรู้แบบอัตโนมัติ”In Proceedings of the 10th national conference on computing and information technology (NCCIT2014), Phuket, Thailand, May 8 – 9, 2014.
 • Sunisa Rimcharoen, Nutthanon Leelathakul and Supawadee Srikamdee, “A Hybrid (mu+lambda) Evolutionary Algorithm for Evolving Simple Trading Rules: Case Study on Stock Exchange of Thailand (SET50)”. In Proceedings of 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST 2014), Burapha University, Chonburi, Thailand, Jan 30 – 31, 2014.
 • Chakkrit Sirirak, Sunisa Rimcharoen and Kriengkrai Thalerngpol, “Acupuncture Expert System for Office Syndrome”. In Proceedings of 17th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2013), Silpakorn University, Bangkok, Thailand, September, 4 – 6, 2013. (in Thai).
 • Davy Sorn and Sunisa Rimcharoen, “Web Page Template Design Using Interactive Genetic Algorithm”. In Proceedings of 17th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2013), Silpakorn University, Bangkok, Thailand, September, 4 – 6, 2013.
 • Srichol Phiromlap and Sunisa Rimcharoen, “A Frequency-Based Updating Strategy in Compact Genetic Algorithm”. In Proceedings of 17th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2013), Silpakorn University, Bangkok, Thailand, September, 4 – 6, 2013.
 • Supawadee Srikamdee, Sunisa Rimcharoen and Nutthanon Leelathakul, “Prediction of the Stock Exchange of Thailand Index using an Evolutionary Algorithm Portfolio”. In Proceedings of 5th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (KST 2013), Burapha University, Chonburi, Thailand, Jan 31 – Feb 1, 2013.
 • ณัฏฐ์ฏาพร สายคำวงษ์ และ สุนิสา ริมเจริญ, “การจัดกลุ่มหลักทรัพย์ใน SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธี K-Means เพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน”, In Proceedings of the 11th International Conference on e-Business (iNCEB 2013), Kasetsart University Si Racha, Chonburi, Thailand, Jan 30 – Feb 1, 2013.

 • Sunisa Rimcharoen. Compact Genetic Algorithm and Its Applications. Burapha Science Journal, 17 (2012) 2 : 205-211.
 • Sunisa Rimcharoen, Daricha Sutivong, and Prabhas Chongstitvatana, “Real Options Approach to Evaluating Genetic Algorithms”. Applied Soft Computing, Vol. 9 No. 3, 2009.,
 • Sunisa Rimcharoen, Daricha Sutivong, and Prabhas Chongstitvatana, “Optimal Stopping Time of Compact Genetic Algorithm on Deceptive Problem Using Real Options Analysis”. In Proceedings of the 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation(CEC 2007), Singapore, September 25-28, 2007.,
 • Sunisa Rimcharoen, Daricha Sutivong, and Prabhas Chongstitvatana, “A Synthesis of Optimal Stopping Time in Compact Genetic Algorithm Based on Real Options Approach”. In Proceedings of Genetic and Evolutionary Computation Conference(GECCO 2007), London, England, July 7-11, 2007.,
 • Sunisa Rimcharoen, Daricha Sutivong, and Prabhas Chongstitvatana, “Real Options Approach to Finding Optimal Stopping Time in Compact Genetic Algorithm”. In Proceedings of the 2006 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2006), Taipei, Taiwan, October 8-11, 2006.,
 • Sunisa Rimcharoen, Daricha Sutivong, and Prabhas Chongstitvatana, “Updating Strategy in Compact Genetic Algorithm Using Moving Average Approach”. In Proceedings of the 2006 IEEE International Conferences on Cybernetics & Intelligent Systems (CIS) and Robotics, Automation & Mechatronics (RAM) (CIS-RAM 2006), Bangkok, Thailand, June 7-9, 2006., 6.
 • Sunisa Rimcharoen, Daricha Sutivong, and Prabhas Chongstitvatana, “Prediction of the Stock Exchange of Thailand Using Adaptive Evolution Strategies”. In Proceedings of 17th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2005), Hong Kong, China, November 14-16, 2005.,
 • Sunisa Rimcharoen, Daricha Sutivong, and Prabhas Chongstitvatana, “Curve Fitting Using Adaptive Evolution Strategies for Forecasting the Exchange Rate”. In Proceedings of 2nd Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology Annual International Conference (ECTI-CON 2005), Chonburi, Thailand, May 12-13, 2005., 8.
 • Jiradej Ponsawat, Sunisa Rimcharoen, Daricha Sutivong, and Prabhas Chongstitvatana, “GAGA: Model Building Genetic Algorithms Using Sub-population and Sub-probability Vector”. In Proceedings of 9th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE9), Bangkok, Thailand, March 23-25, 2005.,
 • Sunisa Rimcharoen and Prabhas Chongstitvatana, “An adaptation of evolutionary strategies for forecasting the exchange rate”. In Proceedings of 8th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE8), Nakhon Ratchasima, Thailand, July 21-23, 2004.
 • Ph.D. (Computer Engineering) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา