ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (ประธานหลักสูตร)

 • อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-913E
 • Email: ureerat@go.buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5381
 • Pattern Classification
 • Artificial Intelligence
 • Data Mining

Research Publications

Journal

 • Suksawatchon, U., Suksawatchon, J., & Lawang, W. Health Risk Analysis Expert System for Family Caregiver of Person with Disabilities using Data Mining Techniques. ECTI Transaction on Computer and Information Technology, vol. 18, no. 1, pp. 62-72, 2018.
 • Suksawatchon, J, & Suksawatchon, U. Risk Assessment System for HIV Infection by Using X-means Algorithm. Journal of Information Technology, vol. 9, no.2, pp. 48-55, 2013.
 • Ureerat Wattanachon and Chidchanok Lursinsap. SPSM: A New Hybrid Data Clustering Algorithm for Nonlinear Data Analysis. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, vol. 23, no. 8, pp.1701-1737, 2009.

Conference

 • Dungkaew, T., Suksawatchon, J., & Suksawatchon, U. Impersonal smartphone-based activity recognition using the accelerometer sensory data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Information Technology (INCIT), Nakhonpathom, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1109/INCIT.2017.8257856
 • Kritsanaphuti, C., Lawang, W., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. Health risk analysis system for family caregiver of disabled person. In Proceedings of the 2nd International Conference on Information Technology (INCIT), Nakhonpathom, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1109/INCIT.2017.8257871
 • Tangpathompong, N., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. The Dynamic Hyper-ellipsoidal Micro-Clustering for Evolving Data Stream Using Only Incoming Datum. In Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Information Processing (IIP’17). ACM, New York, NY, USA, Article 25, 8 pages.
 • Suksawatchon, U., Darapisut, S., & Suksawatchon, J. Incremental Session Based Collaborative Filtering with Forgetting Mechanisms. In Proceeding of the 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015), Chiang Mai: Thailand.
 • Darapisut, S., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. The constant time of predictive algorithm for music recommendation with time context. In Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015), pp. 63-68, Songkhla: Prince of Songkla University.
 • Suksawatchon, U., & Singsri, P. “The Classifier Model for Prediction Quail Gender After Birth Based on External Factors of Quail Egg”. Proceedings of the 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2014),(pp.297-301, 2014. Chon Buri: Kasetsart University (Sriracha Campus).
 • Insuwan, W., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2014). Improving Missing Values Imputation in Collaborative Filtering With User-Preference Genre and Singular Value Decomposition. In Proceedings of the 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (pp.87-92). Chon Buri: Burapha University.
 • Suksawatchon, J., Suksawatchon, U., & Singsri, P. (2014). Feature Selection and Efficiency Comparison of Classification Techniques for Quail Gender Forecasting from the External Factors of Quail Eggs. In Proceedings of the 10th International Conference on Computer and Information Technology (NCCIT 2014) (pp. 515-521). Bangkok.

 

 • Darapisut, S., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2015). The constant time of predictive algorithm for music recommendation with time context. In Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015) (pp. 63-68). Songkhla: Prince of Songkla University.
 • Suksawatchon, U., Darapisut, S. & Suksawatchon, J. (2015). Incremental Session Based Collaborative Filtering with Forgetting Mechanisms. In Proceeding of the 19th International Computer Science and Engineering Conference. Chiang Mai: Thailand.
 • Suksawatchon, U., & Singsri, P. (2014). The Classifier Model for Prediction Quail Gender After Birth Based on External Factors of Quail Egg. In Proceedings of the 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering 2014 (pp. 297-301). Chon Buri: Kasetsart University.
 • Chujai, P., Suksawatchon, U., Rasmequen, S., & Suksawatchon, J. (2014). Imputing missing values in Collaborative Filtering using pattern frequent itemsets. In Proceeding of the Electrical Engineering Congress.
 • Insuwan, W., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2014). Improving Missing Values Imputation in Collaborative Filtering With User-Preference Genre and Singular Value Decomposition. In Proceedings of the 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (pp. 87-92). Chon Buri: Burapha University.
 • จักริน สุขสวัสดิ์ชน, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี. (2557). การคัดเลือกปัจจัยเด่นและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการแยกประเภทสำหรับทำนายเพศของนกกระทาจากคุณลักษณะภายนอกของไข่นกกระทา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (หน้า 515-521). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • สุมาลี อิสริโยดม, และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (2557). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์กลุ่มอาหาร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (หน้า 32-38). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • วณพล อินทร์สุวรรณ์, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และ จักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2556). วิธีการเติมค่าข้อมูลที่ขาดหายด้วยจุดศูนย์กลางกลุ่มของเคมีนส์ร่วมการแตกค่าแบบเอกฐานในการวิธีการกรองข้อมูลร่วมบนระบบแนะนำข้อมูล. ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2013)” (หน้า 85-90). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 • พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี, จักริน สุขสวัสดิ์ชน, และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (2556). การประยุกต์ใช้เทคนิคการแยกประเภทในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกเพศของนกกระทาที่พิจารณาจากคุณลักษณะภายนอกของไข่นกกระทา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 240-247). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2556). การวิเคราะห์กลุ่มอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงโรคเบาหวานด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 185-190). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

 • จักริน สุขสวัสดิ์ชน, และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (2556). ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี โดยขั้นตอนวิธีการเอ็กซ์มีนส์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 307-314). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • ศักดา บุญภา, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2555). การแก้ปัญหาความเบาบางของข้อมูลในระบบแนะนำภาพยนตร์. ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Knowledge and Smart Technologies” ครั้งที่ 4 (หน้า 98-105). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
 • จารุวรรณ สุระเสียง, คนึงนิจ กุโบลา และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (๒๕๕๔). การประมาณเวลาในการพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา. ใน International Conference on e-Business 2013 หน้า (๑๙-๒๘). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
 • Suksawatchon, J, & Suksawatchon, U. (2013). Risk Assessment System for HIV Infection by Using X-means Algorithm. Journal of Information Technology, 9(2), 48-55
 • Sukwilai, .N, Suksawatchon, .U, & Rimcharoen, S. (2011). A Clustering of Risk Factors for Students’ Dropping Out to Select Strategies for Assistance Students by Using Self-Organizing Map. In Proceedings of the 3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2011 (pp. 77-84). Chonburi: Burapha University.
 • Chujai, P., Suksawatchon, U., Rasmequen, S., & Suksawatchon, J. (2011). The Study of Impact Factors in Collaborative Filtering Based on Tag and Time Information. In Proceedings of the 3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2011 (pp. 1-6). Chonburi: Burapha University.
 • Suksawatcon, U., & Suksawatchon, J. (2010). Personalized Recommendation in Social Bookmarking Based on Tag Clustering. In The 14th National Computer Science and Engineering Conference (pp. 124-130). Chiange mai: Chiange mai University.
 • Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2010). Movie Recommender System Using Collaborative Filtering and Contextual Information. In The 2nd International Conference on Knowledge and Smart Technologies. Chonburi: Burapha University
 • U. Wattanachon and C. Lursinsap. Class-Driven Self-Grouping Learning for Pattern Classification. Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Technologies, pp. 108-116, 2002.,
 • U. Wattanachon and C.Lursinsap. Agglomerative Hierarchical Clustering for Nonlinear Data Analysis. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2004), pp. 1420 – 1425, 2004.,
 • U. Wattanachon, N. Covavisaruch and S. Patumraj, A Measuring Tool for Vascular Wall Thickness: An Image Analysis Approach National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2000), Bangkok, 16-17 November 2000.

 

 • Ph.D. (Computer Science) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์