ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา (ประธานหลักสูตร)

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา (ประธานหลักสูตร)

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา (ประธานหลักสูตร)

 • อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-910D
 • Email: nuansri@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5370
 • Data Mining
 • นวลศรี เด่นวัฒนา และอภิสิทธิ์ แสงใส (2559). ระบบจัดการแฟ้มผลงานอัจฉริยะของอาจารย์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12. มหาสารคาม: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
 • Denwattana, N., & Saengsai, A. (2016). A Framework of Thailand Higher Education Dashboard System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • นวลศรี เด่นวัฒนา, มาโนชญ์ ใจกว้าง, ณัฐพร ภักดี และภัคพล พงษ์ประดิษฐ์ (2559). เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชัน. ใน การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม ครั้งที่ 20 (หน้า 525-530). เชียงใหม่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
 • Singhto, W., & Denwattana, N. (2016). An experience in blending the traditional and Agile methodologies to assist in a small software development project. In Proceeding of The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering. Khon Kaen: Khon Kaen University.
 • อธิตา อ่อนเอื้อน และนวลศรี เด่นวัฒนา. (2557). การประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา. ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต ครั้งที่ 30 (หน้า 24-28). สระแก้ว: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.(หน้า 24-28). สระแก้ว: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
 • นวลศรี เด่นวัฒนา ศยามล วัฒนทอง ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ และกาญจนา เอี่ยมสอาด. (2555). ระบบจัดการข้อมูลวัฒนธรรม สำหรับศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (หน้า 274-279). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
 • พบ.ม (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์