อาจารย์จรรยา อ้นปันส์

อาจารย์จรรยา อ้นปันส์

 • อาจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-908F
 • Email: mai.janya@gmail.com
 • โทรศัพท์: 5365
 • Digital Image Processing
 • Machine Learning
 • Onpans, J., Rasmequan, S., Jantarakongkul, B., Chinnasarn, K., & Rodtook, A. (2013, September). Intrusion feature selection using modified heuristic greedy algorithm of itemset. In Communications and Information Technologies (ISCIT), 2013 13th International Symposium on (pp. 627-632). IEEE.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • Janya CV
 • M.Sc. (Computer Science), Burapha University
 • B.Sc. (Computer Science), Burapha University