อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

 • อาจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-910B
 • Email: peerasak@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5372
 • Web Design
 • Linux
 • Software Testing
 • Software Developement Model
 • E-books
 • Charoenporn, T., Pianprasit, P., Bunpeng, A., Sunate, T., Kesphanich, S., & On-uean, A. (2016). Selection Model for Communication Performance of the Bus Tracking System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • เอกภพ บุญเพ็ง, อนุสรณ์ เบญจธนรัตน์, สุรางคนา ธรรมลิขิต, และพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (2556). การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 154-160). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ และสุรางคนา ธรรมลิขิต. (2555). การประยุกต์เว็บเซอร์วิสสำหรับบูรณาการระบบบริหารการเรียนการสอน Moodle และระบบงานทะเบียน. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (หน้า 488-495). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา