อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

 • อาจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-909C
 • Email: werapan@go.buu.ac.th
 • โทรศัพท์:
 • Object Oriented Analysis and Design
 • RFID
 • Open source Application
 • Pattern Classification
 • Artificial Intelligence
 • Data Mining
 • Software Development, Testing
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา