อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน

อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน

 • อาจารย์
 • ห้องทำงาน: IF-910F
 • Email: athitha@go.buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5361
 • Web Design
 • Linux
 • Software Testing
 • Software Developement Model
 • E-books
 • Charoenporn, T., Pianprasit, P., Bunpeng, A., Sunate, T., Kesphanich, S., & On-uean, A. (2016). Selection Model for Communication Performance of the Bus Tracking System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • Sengchuan, S., Pantumchinda, P., & Onuean, A. (2015). Developing a part-time lecturer appointment notification system using UCD. In Proceedings of the International Conference on Advanced informaticsConcepts, Theory and Applications. Chonburi: Bupapha University.
 • อธิตา อ่อนเอื้อน. (2557). เทคนิคการใช้วิดเจ็ตกับการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ กรณีศึกษา: ระบบเพื่อการจัดข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก PIEis. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (หน้า 865-870). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • อธิตา อ่อนเอื้อน และนวลศรี เด่นวัฒนา. (2557). การประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา. ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต ครั้งที่ 30 (หน้า 24-28). สระแก้ว: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
 • อธิตา อ่อนเอื้อน และเปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล. (2555). ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการประชุมตามวิถีโอเพนซอร์ส e-Meeting Open Source Software. ใน การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 9 (หน้า 138-143). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
 • อธิตา อ่อนเอื้อน. (2555). ระบบจัดการข้อมูลนักวิจัย “Researcher Society”. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (หน้า 280-285). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
 • On-uean, A., Suwitsakullert, P. (2011). Development of Researcher Society System using Open Source Software. In Proceedings of the 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering. Nakhon Pathom: Mahidol University.
 • วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา