อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

  • อาจารย์
  • ห้องทำงาน: IF-911E
  • Email: jummumboy@gmail.com
  • โทรศัพท์: 5363
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา