อาจารย์ จอห์น เกตวูต แฮม

อาจารย์ จอห์น เกตวูต แฮม

  • Compilers
  • Linux Operating System
  • Ham, G. J. (2014). An ECMA-55 Minimal BASIC Compiler for x86-64 Linux®. Open Access computers, 3, 69-116.
  • M.Sc. (Computer Science) University of Missouri-Rolla, USA
  • B.S. (Mathematics) The University of the South, USA