การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม IF-212 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ เป็นคณะกรรมการตรวจการประเมินฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินระดับการพัฒนาและศักยภาพของคณะวิทยาการสารสนเทศที่นำเกณฑ์ EdPEx มาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ โดยเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ และข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการของคณะวิทยาการสารสนเทศ