ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Internet of Things ขั้นสูง หัวข้อ “การพัฒนา IoT ด้วยบอร์ด NodeMCU (ESP-8266) บน Platform การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วย NETPIE และการควบคุมอุปกรณ์ผ่าน LINE Bot” ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง IF-3C01 ชั้น ๓ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดโครงการอบรม-IoT