ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๙๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๖๗
นายธีรพงษ์ สำเนียงหงษ์

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ของส่วนงาน ได้ที่งานบุคคลสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการรายงานตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้
1. รูปถ่ายแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป
2. บัตรประจำตัวประชน ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 4 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 3 ฉบับ
4. หลักฐานการศึกษา ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 3 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ตามข้อ 3 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2551 ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คือ
5.1 วัณโรคในระยะอันตราย
5.2 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
5.3 โรคพิษสุราเรื้อรัง
5.4 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง และ ถ่ายสำเนาจำนวน 3 ฉบับ
7. อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท จำนวน 6 ดวง

การเขียนสัญญาค้ำประกัน (สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) โดยต้องให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ค้ำประกันตามลำดับ ดังนี้
1. บิดามารดา (ที่แท้จริง) หรือ
2. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หรือ
3. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ค้ำประกันได้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ค้ำประกันได้ คือ
3.1 ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท เป็นผู้ค้ำประกัน หรือ
3.2 ผู้ค้ำประกันซึ่งปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตังแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการตามข้อ 1 หรือ 2 ก่อน หากมีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยให้ดำเนินการตามข้อ 3 โดยจะต้องมีหลักฐานมาแสดง เช่น ใบมรณะบัตร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล ระบุว่าผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณี หลักฐานสำหรับผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสของผู้ค้ำประกันให้ถ่ายสำเนาเอกสารต่อไปนี้อย่างละ 3 ฉบับ
1. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารฉบับจริง
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมเอกสารฉบับจริง
3. ใบสำคัญการสมรส พร้อมเอกสารฉบับจริง
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล พร้อมเอกสารฉบับจริง
5. ใบมรณะบัตร (คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน) กรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต

ทั้งนี้ ให้มารายงานตัวภายในวันที่กำหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวข้างต้น และหากพ้นกำหนดแล้วถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ