โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แบบ AUN-QA เพื่อการพัฒนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แบบ AUN-QA เพื่อการพัฒนา

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร แบบ AUN-QA เพื่อการพัฒนา ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ณ ห้อง IF-7T04 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ QA practice and Gap Analysis แก่บุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ประเมินเต็มรูปแบบ 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี) และเพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาการสารสนเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ สาระของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สามารถนำกรอบแนวคิด AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย