โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์#3-เทคโนโลยีสาหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์#3-เทคโนโลยีสาหรับวิศวกรซอฟต์แวร์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อ เทคโนโลยีสาหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ ณ ห้อง IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา Group-CEO,Bitkub มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับ Blockchain Technology

และเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562  ได้รับเกียรติจาก คุณกานต์ เจริญจิต มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับ IoT: พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์(Hardware) ที่จาเป็นสาหรับการพัฒนา IoT และการใช้งาน LINE API และการ ควบคุมอุปกรณ์ผ่าน LINE Bot การประยุกต์ใช้งาน IoT: Smart Home ณ ห้องเรียนทางไกล MIT ชั้น 5 อาคารเกษมจาติกวณิช