การประชุมวิชาการ KST-2019 @ Novotel Phuket Vintage Park, Phuket

ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 11 (2019-11th International Conference on Knowledge and Smart Technology : KST) ระหว่างวันที่ 23 – 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ Novotel Phuket Vintage Park จังหวัดภูเก็ต โดยความร่วมมือจาก 12 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 9) Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ประเทศเกาหลี 10) Institut Mines Telecom, Telecom Bretagne ประเทศฝรั่งเศส 11) Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ 12) Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมวิชาการ KST-2019 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ศาสตราจารย์โกสินทร์ จำนงไทย กล่าวเปิดงาน และอาจารย์เสรี ชิโนดม มอบของที่ระลึก Keynote Speaker ได้แก่ Professor Dr. Albert Y. ZOMAYA (Chair Professor of High Performance Computing & Networking in the School of Information Technologies, The University of Sydney, Australia) และ Professor Dr. El-ghazali TALBI (Head of the optimization team of the Computer Science laboratory, University of Lille, France) ทั้งนี้ การประชุมวิชาการ KST-2019 “Technology Reinforcement and Data Absorption” มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวนกว่า 60 ผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน